Ka­em­pe bonus

BT - - NYHEDER -

Gen­nem­snits­ren­te (ga­ran­tiy­del­se) Pen­sions­sel­ska­bet ga­ran­te­rer et af­kast på et vist ni­veau. For at sik­re dig den ydel­se, du er ble­vet lo­vet, skal sel­ska­bet in­ve­ste­re me­re for­sig­tigt end i en mar­keds­ren­te­pen­sion, hvor du selv ba­e­rer ri­si­ko­en. Og for­sig­ti­ge in­ve­ste­rin­ger gi­ver et for­ven­tet la­ve­re af­kast. I lø­bet af de se­ne­ste fem år har af­ka­stet i gen­nem­snit va­e­ret 2,5 pro­cent på tva­ers af sel­ska­ber­ne. Gen­nem­snits­ren­te­pro­duk­ter Har ty­pisk til­knyt­tet en ga­ran­ti, der sik­rer, at du som mini­mum får ud­be­talt en år­lig ren­te på f.eks. 2,5 el­ler 4 pct. For at le­ve op til ga­ran­tien, er sel­ska­bet for­plig­tet til at la­eg­ge pen­ge til si­de i de go­de år, så der er no­get pol­string til even­tu­el­le dår­li­ge år, hvor det ik­ke er mu­ligt at op­nå det lo­ve­de af­kast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.