Pirat på piratj­agt

BT - - TV - ACTIO­NE­VEN­TYR 08:30 10:05 13:05 18:45 11:40 16:45 15:00 23:05 14:25 21:00 01:05-05:10

Vi be­fin­der os på Det Ca­ri­bi­ske Hav i det 17. år­hund­re­de. Gu­ve­nør­dat­te­ren Eliza­beth Swann er ble­vet kid­nap­pet af pira­ten kap­ta­jn Bar­bos­sa. For at red­de hen­de må Eliza­bet­hs barn­doms­ven og el­ske­de Will Tur­ner gå sam­men med den bar­ske og til at be­gyn­de med fjendt­ligsin­de­de pirat Ja­ck Spar­row. Kap­ta­jn Bar­bos­sa og hans øv­ri­ge pira­ter er for­ban­de­de. De er hver­ken le­ven­de el­ler dø­de, og i må­neska­e­ret kan man se de­res uhyg­ge­li­ge ske­let­ter. Eliza­beth har en spe­ci­el halska­e­de, og net­op det­te halsmyk­ke ba­e­rer en del af år­sa­gen til pira­ter­nes for­ban­del­se. Pira­ter­ne skal bru­ge halska­e­den og Eliza­bet­hs blod for at kun­ne ven­de til­ba­ge til de­res op­rin­de­li­ge liv, så der er me­get på spil for Will og Ja­ck. Men det let­ter ik­ke på sam­ar­bej­det mel­lem de to ma­end, at Ja­ck og­så be­gyn­der at na­e­re fø­lel­ser for den un­ge smuk­ke gu­ve­nør­dat­ter, og må­ske har Ja­ck og­så en skjult dags­or­den. Af­te­nens film var den før­ste

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: af fo­re­lø­bigt fi­re film om Ja­ck Spar­row. Til na­e­ste år får den fem­te film i se­ri­en pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer.

(Ka­nal 4)

(T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1969.

(T) The Toast of New Or­le­ans. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1950. (T) Vi­va Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964.

(T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. (T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Jo­an Al­len. (T) Var­me mil­li­o­ner. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1968. (T) Ne­ver So Few. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1959.

(T) The Prize. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1963. Ord­ne­de for­hold. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1969. Omstig­ning til Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1951. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.