5 -1 Bay­ern knu­ste Ar­se­nal

Ar­se­nal er på ran­den af exit af det­te års Cham­pions Le­ague, ef­ter at hol­det i går blev yd­my­get af Bay­ern Mün­chen, der hjem­me på Al­li­anz Are­na vandt 5-1

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Johnny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Pep Gu­ar­di­o­la mod Arsè­ne Wen­ger. Spansk tem­pe­ra­ment mod fransk ky­nis­me. Bay­ern Mün­chen mod Ar­se­nal. Det lug­te­de af en tak­tisk af­fa­e­re i gårs­da­gens stor­kamp, men i ste­det var der dra­ma for al­le pen­ge­ne, da ty­sker­ne yd­my­ge­de ga­ester­ne 5-1, så eng­la­en­der­ne nu er ta­et på at ry­ge ud af Cham­pions Le­ague.

På man­ge må­der lig­ner de to hold hin­an­den i spil­lestil. De vil fremad ba­nen, spil­let skal va­e­re med ri­si­ko og hvis det ik­ke ser pa­ent ud, er det en evig vur­de­ring, om det så er over­ho­ve­det no­get va­erd. Men én ting ad­skil­ler Bay­ern Mün­chen og Ar­se­nal. Pep Gu­ar­di­o­la og Ar­sené Wen­ger. Bay­ern vin­der mester­ska­ber på stri­be i Tys­kland, mens Eu­ro­pa ero­bres. Ar­se­nal spil­ler flot, men vin­der sja­el­dent det sto­re.

Det pra­e­di­kat vil Wen­ger gø­re alt for at va­sket af si­ne og Ar­se­nals skul­dre, men den ty­ske ky­nis­me kry­dret med spansk tem­pe­ra­ment vi­ste sig frem fra al­ler­hø­je­ste hyl­de.

Men det var nu egent­lig polsk klas­se, der før­te an i form af må­l­ma­ski­nen Ro­bert Lewan­dowski. En polsk eks­portva­re der slår hår­de­re end lan­dets egen Bel­ve­de­re-vod­ka. Ef­ter blot 10 mi­nut­ter duk­ke­de han op med sit 18. sa­e­son­mål i lø­bet af sa­e­so­nens tre før­ste må­ne­der. Den van­vit­ti­ge må­l­form fort­sat­te han ved at he­a­de et ind­la­eg i kas­sen, der fuld­sta­en­dig snød Ar­se­nals of­f­si­de­fa­el­de.

Men de pol­ske mål­pro­cen­ter hav­de knap nok få­et lov at gø­re sit ind­t­og i hjem­me­hol­dets blod­ba­ne, in­den Ar­se­nal sva­re­de igen. Tro­e­de de i hvert fald. For Mesut Özil var først langt in­de i sin må­l­fejring, da han op­da­ge­de, at må­let blev an­nul-

le­ret. Fla­get var i vej­ret. Ty­ske­ren hav­de brugt ar­men til at sco­re, men­te dom­me­ren. Vir­ke­lig­he­den så en anel­se me­re nu­an­ce­ret ud, men nu­an­cer er der ik­ke al­tid plads til på en fod­bold­ba­ne.

Alt imens fort­sat­te Bay­ern Gu­ar­di­o­las op­skrift. Do­mi­ne­ren­de, ud­for­dren­de og ik­ke mindt for­ud­se­en­de. Sidst­na­evn­te pas­ser per­fekt på be­skri­vel­sen af målsco­re­ren til 2-0. Han ser ik­ke ud af me­get, men han er der al­tid på det ret­te tids­punkt. Og det var Tho­mas Mül­ler igen mod Ar­se­nal.

Of­fen­sivt mon­ster Wen­ger og Ar­se­nal tra­e­der of­te ét skridt frem for at tra­e­de to til­ba­ge, når de for­sø­ger at ta­ge skrid­tet fra top­klub til magt­fak­tor. Mod Bay­ern var de på kon­stant til­ba­ge­tog mod eget mål. Am­bi­tio­nen var nok en an­den, men be­ske­den var klar. Va­ers­go, Bay­ern. Tag for jer. Og det gjor­de de så.

David Ala­ba score­de på et ham­mer­hug i slut­nin­gen af an­den halv­leg til 3-0. Et vid­nes­byrd om Gu­ar­di­o­las of­fen­si­ve fi­lo­so­fi. Og ik­ke mindst Bay­erns in­di­vi­du­el­le styr­ke. Ven­stre ba­ck? Skidt pyt! Af sti, af sted. Fremad.

For­an 3-0 slap­per Bay­ern hel­ler ik­ke ba­re af. De fort­sa­et­ter. Hol­land­ske Arj­en Rob­ben hav­de kun va­e­ret på ba­nen i om­kring 40 se­kun­der, in­den han score­de til 4-0 på et flot op­byg­get an­greb. Nu­vel, Oli­vi­er Giroud fik py­n­tet til 1-4 på for­nem manér. Tho­mas Mül­ler ud­nyt­te­de ky­nisk Doug­las Cost­as pe­ne­tre­ren­de op­la­eg til 5-1.

Men da var yd­my­gel­sen for la­engst al­le­re­de kom­plet. Og med Olym­pi­akos’ sejr er Ar­se­nal nu seks po­int ef­ter gra­e­ker­ne og Bay­ern.

Tho­mas Mül­ler (stort fo­to) blev dob­belt målsco­rer, da Pep Gu­ar­di­o­las (øverst th.( Bay­ern Mün­chen-mand­skab pul­ve­ri­se­re­de Arsè­ne Wen­gers (ne­derst th.) Ar­se­nal-mand­skab med 5-1. FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.