SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 2002. (Hart’s War) Løjt­nant Hart hav­ner i en tysk fan­ge­lejr med en mor­de­risk kom­man­dant og en skrup­pel­løs leder af krigs­fan­ger­ne. Da to sor­te fan­ger an­brin­ges i Harts ba­rak, fø­rer ra­ce­had til mord på den ene og mor­dankla­ge mod den an­den. Hart ud­pe­ges som for­sva­rer, men op­da­ger hur­tigt, at der er no­get helt an­det på spil. Med­vir­ken­de: Oberst Wil­li­am A. McNa­ma­ra: Bru­ce Wil­lis, Løjt­nantTho­mas W. Hart: Co­lin Far­rell og Vic W. Bed­ford: Co­le Hau­ser. In­struk­tion: Gre­gory Hob­lit. DR1 kl. 22.45 Amr. ro­man­tisk dra­ma fra 2014. (A Fairyta­le Christ­mas) Bel­le for­la­der sin hjem­by i Ca­li­for­ni­en for at sa­el­ge et stort hus for sin kli­ent Hun­ter Lowell. Det er et drømm­ejob for Bel­le, selv­om den køli­ge Hun­ter ik­ke just er en drøm­me­kli­ent. Ef­ter­hån­den som de til­brin­ger me­re tid sam­men, be­gyn­der Hun­ter imid­ler­tid at tø op, og der op­står var­me fø­lel­ser mel­lem dem. Men der bli­ver ka­stet grus i ma­ski­ne­ri­et, når To­ny, Bel­les man­ge­åri­ge bej­ler, duk­ker op og sen­der blan­de­de sig­na­ler til Hun­ter. Med­vir­ken­de: Isa­bel­la: Hay­lie Duff, Hun­ter: Ni­cho­las Gon­za­lez og To­ny: Mark Fa­mig­liet­ti. In­struk­tion: Alex Wright. TV3 kl. 15.05 Dansk ko­me­die fra 1956. (Den sto­re gav­tyv) Ef­ter tre må­ne­der i fa­engsel er va­ne­for­bry­de­ren Mat­hi­sen at­ter på fri fod. Han er i kri­se, for­di hans gam­le chef er af­gå­et ved dø­den – og hvem skal nu fin­de på idéer­ne til nye kup? Da han mø­der kri­mi­for­fat­te­ren Ro­di­an, lok­ker han for­fat­te­ren til at flyt­te ind på det Nyhavns­ho­tel som han dri­ver sam­men med sin ban­de. Hver af­ten, når Ro­di­an fal­der i søvn ef­ter dagens ar­bej­de ”lå­ner” de tre ven­ner dagens ka­pi­tel, og ud­fø­rer de for­bry­del­ser som Ro­di­an har ud­ta­enkt. Med­vir­ken­de: Mat­hie­sen: Dirch Pas­ser, Ro­di­an: Ole Mon­ty og El­se Jes­sen: Mar­gu­e­ri­te Vi­by. In­struk­tion: Jo­han Ja­cob­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.45 En­gelsk dra­ma fra 1982. (Gandhi) Da Ma­hat­ma Gandhi i 1948 blev skudt ned af en at­ten­tat­mand, mi­ste­de det for­ri­ge år­hund­re­de en af si­ne stør­ste per­son­lig­he­der. Li­vet igen­nem ka­em­pe­de Gandhi mod un­der­tryk­kel­se og for In­di­ens selv­sta­en­dig­hed, og hans kamp­mid­ler var ut­ra­di­tio­nel­le og frem for alt uvol­de­li­ge. Med­vir­ken­de: Gandhi: Ben Kings­ley, Mar­ga­ret Bour­ke-Whi­te: Can­di­ce Ber­gen og Dom­mer Broom­fi­eld: Tre­vor Howard. In­struk­tion: Ri­chard At­ten­bor­ough. DR2 kl. 15.15 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2012. (That’s My Boy) I 1984 har den 13-åri­ge Don­ny Ber­ger en af­fa­e­re med sin la­e­re­rin­de, der en­der i skan­da­le, gravi­di­tet og fa­engsels­straf. Da hun bli­ver dømt til at ru­ske trem­mer i man­ge år, må Don­ny selv op­dra­ge søn­nen Todd, hvil­ket ik­ke er no­gen nem op­ga­ve. Med­vir­ken­de: Don­ny: Adam Sand­ler, Todd: An­dy Sam­berg og Ja­mie: Leigh­ton Me­e­ster. In­struk­tion: Se­an An­ders. TV 2 Zulu kl. 22.30 Ca­na­disk julefilm fra 2012. (A Christ­mas Song) Sam­men­la­eg­nin­gen af to sko­ler har va­e­ret alt an­det end en suc­ces, og isa­er de to ri­va­li­se­ren­de sko­le­kor har sva­ert ved at fin­de har­moni­en. Mu­sik­la­e­rer­ne Di­a­na og Ken er tvun­get til at kon­ku­re­re mod hin­an­den i kam­pen om at vin­de den ene plads i årets ju­lesang­kon­kur­ren­ce for sko­le­kor, som sen­des di­rek­te på tv. Med­vir­ken­de: Di­a­na: Na­tasha Hen­strid­ge, Ken: Ga­bri­el Ho­gan og Liz: Aman­da Thom­son. In­struk­tion: Ti­mo­t­hy Bond. Ka­nal 5 kl. 15.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.