For­stå sa­gen hur­tigt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1. DBU HAR TO MED­LEM­MER: Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der re­pra­e­sen­te­rer eli­ten og lo­ka­lu­ni­o­ner­ne, der re­pra­e­sen­te­rer bred­den (se gra­fik­ken øverst og oven­stå­en­de ud­drag fra DBUs love). 2. DBUS FOR­MÅL ER at frem­me dansk fod­bold ud fra de to med­lem­mers 3. NÅR DBU FOR­PLIG­TER sig til ik­ke at ta­ge par­ti i sa­ger mel­lem Di­vi­sions­for­e­nin­gen, der er med­lem af DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen, der ik­ke er med­lem af DBU, føl­ger man ik­ke DBUs for­måls­be­stem­mel­se (se oven­stå­en­de ud­drag fra DBUs love). 4. DER­FOR ER PAS­SA­GEN i lands­holds­af­ta­len om ik­ke at ta­ge par­ti (pa­ra­graf 6.11 i lands­holds­af­ta­len) ugyl­dig (se ne­den­stå­en­de ud­drag fra den hem­me­li­ge lands­holds­af­ta­le pr. 20. marts 2015). 5. FOR­HAND­LIN­GER­NE MÅ DER­FOR en­ten gå om, el­ler og­så må Re­pra­e­sen­tant­ska­bet på et ek­stra­or­di­na­ert mø­de el­ler på det or­di­na­e­re mø­de i for­å­ret 2016 god­ken­de pa­ra­graf 6.11 med sam­me fler­tal som det, der skal til en lovaendring.

in­ter­es­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.