Thu­le­sen gør grin med si­ne væl­ge­re

ME­NER

BT - - DEBAT -

En­gang hav­de Dansk Fol­ke­par­tis leder Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl et pen­ge­træ hjem­me i ha­ven i Thy­re­god. RUNDHÅNDET KOM HAN med det ene mil­li­ard­dy­re for­slag eft er det an­det til at for­bed­re de æl­dre med­bor­ge­res liv. En stem­me på DF vil­le be­ty­de en stem­me på hø­je­re æl­dre­check, ned­sat var­me­reg­ning, ledsa­ge­de gå­tu­re, ga­ran­ti for dag­li­ge ba­de og så vi­de­re. MEN DET VAR før val­get, der el­lers end­te som et tri­umft og for Kong Thu­le­sen. Nu ty­der alt på, at de æl­dre men­ne­sker ik­ke får an­det end en lang næ­se. I DEN NYE fi nans­lov vil Ven­stre­r­e­ge­rin­gen nem­lig skæ­re i bo- li­g­y­del­sen for pen­sio­ni­ster, og det vil ram­me de fat­tig­ste fol­ke­pen­sio­ni­ster hårdt. Ek­sem­pel­vis skri­ver BT i dag om 91- åri­ge Hen­ning Kal­f­ner, der blot har 2.500 kr til sig selv hver må­ned. Det be­løb skal dæk­ke alt fra mad, tand­læ­ge, fri­sør og me­di­cin til de ufor­ud­se­te ud­gift er. Og hvis re­ge­rin­gen lyk­kes med spa­reø­vel­sen bli­ver Kal­f­ners må­neds­bud­get ned­sat til blot 1.200 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.