’’

BT - - NYHEDER -

48- åri­ge TL er til­talt for at ha­ve seksu­elt mis­brugt fi re sø­sken­de i åre­ne 2008- 2009, da bør­ne­ne bl. a. var fi re og fem år gam­le. De fi re sø­sken­de er børn af en be­kendt til TL. TL er­kend­te del­vist mis­bru­get ved det før­ste rets­mø­de i ok­to­ber. Bør­ne­nes for­æl­dre skal vid­ne se­ne­re i rets­sa­gen. TL er og­så til­talt for ha­ve pla­ner om at kø­be et spæd­barn i Ru­mæ­ni­en med hen­blik på at mis­bru­ge det seksu­elt. Det­te for­hold næg­ter TL - han for­kla­re­de ved an­det rets­mø­de, at tu­ren til Ru­mæ­ni­en i au­gust 2010 var ren fe­rie. Det stri­der mod det, som en hol­land­sk pæ­do­fi l, der var med på tu­ren, har for­talt hol­land­sk po­li­ti. Den hol­land­ske pæ­do­fi le skal og­så vid­ne se­ne­re i rets­sa­gen. TL er des­u­den til­talt for at ha­ve med­vir­ket til op­ta­gel­se, be­sid­del­se og sy­ste­ma­tisk ud­bre­del­se af bør­ne­por­no via sin rol­le som ad­mi­ni­stra­tor på de pæ­do­fi le net­værk ’ Ho­ar­ders Hell’ og ’ The Love Zo­ne’ på in­ter­net­tets skyg­ge­krog, TOR- net­tet. Et for­hold, som TL del­vist er­kend­te ved gårs­da­gens rets­mø­de. TL blev an­holdt på sin adres­se i Ran­ders i ju­ni 2014 eft er tip fra hol­land­sk po­li­ti. Han har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den da. 23 per­so­ner fra blandt an­det Dan­mark, Sve­ri­ge, Hol­land og Au­stra­li­en er ind­til vi­de­re an­holdt i for­bin­del­se med op­trev­lin­gen af pæ­do­fi li- netværket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.