Kan det mon ske?

BT - - TV - THRIL­LER 06: 00 07: 45 11: 15 13: 45 09: 15 17: 05 21: 00 15: 00 18: 50 00: 35- 06: 00

Det er velskre­vet, vel­in­stru­e­ret og dybt tan­ke­væk­ken­de un­der­hold­ning, skrev BT’s an­mel­der Hen­ning Hø­eg, og be­løn­ne­de den stjer­nespæk­ke­de ” Con­tagion” med fem stjer­ner i 2000. ” Con­tagion” er en vi­su­a­li­se­ring af det, man­ge fryg­ter mest: en glo­bal dø­de­lig epi­de­mi - en så­kaldt pan­de­mi. Da Beth ( Gwy­neth Pal­trow) ven­der hjem eft er en for­ret­nings­rej­se i Hong­kong, ud­vik­ler det, hun tro­e­de var jet­lag, sig i en langt me­re on­dar­tet ret­ning. To da­ge se­ne­re dør hun, og læ­ger­ne for­tæl­ler hen­des cho­ke­re­de mand ( Matt Da­mon), at de ik­ke aner hvor­for. Snart spre­der den mysti­ske smit­te sig på tværs af græn­ser, og mens dødstal­le­ne sti­ger til hund­redt­u­sin­der, går et kor­ps af eks­per­ter i gang med at be­kæm­pe trus­len. Dr. El­lis Che­e­ver ( Lau­ren­ce Fis­h­bur­ne) leder eft er en vac- ci­ne, en ung læ­ge ( Ka­te Win­s­let) sen­des i mar­ken for at mini­me­re smit­te­fa­ren, og en WHO- ud­sen­ding ( Ma­rion Co­til­lard) jag­ter virus­sens kil -

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: de. Imens sæt­ter en blog­ger ( Ju­de Law) en epi­de­mi af pa­ra­noia i gang. Spørgs­må­let er nu, om men­ne­ske­he­den står til at re­de. ( Zulu)

( T) Dron­nin­gens el­sker. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939.

Doub­le Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. ( T) Hu­mo­re­sque. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946.

( T) The Co­me­di­ans. Ame­ri­kansk- fransk dra­ma fra 1967.

( T) Las­sie i kni­be. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1949. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979. ( T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. ( T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1962. ( T) Bor­te med blæ­sten. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1939. Nat- tv.

” Con­tagion” er Ste­ven So­der­berg­hs hidtil ene­ste ka­ta­stro­fe­fi lm. Han har oft est in­stru­e­ret dra­ma­er - ek­sem­pel­vis ” Traf­fi c” og ” Erin Bro­ck­o­vich”, der til­sam­men vandt fem Oscars.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.