Det sker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBUS LANDS­HOLDS­AF­TA­LE FÅR nu klub­ber­ne og Di­vi­sions­for­e­nin­gen til at for­lan­ge sto­re ændringer i dansk fod­bold. KLUB­BER­NE VIL NU selv ha­ve ejer­ska­bet over Su­per­liga­en, 1. di­vi­sion og 2. di­vi­sion. I dag ejer DBU de tre tur­ne­rin­ger. MED EJER­SKA­BET ME­NES selv­stæn­dig­hed. Alt­så ret­ten til selv at be­stem­me alt om­kring tur­ne­rin­ger­ne. Det vil si­ge, at ad­mi­ni­stra­tio­nen af spil­ler­kon­trak­ter, li­cen­s­ord­nin­ger og øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­tions­om­rå­der fl yt­tes fra DBU til Di­vi­sions­for­e­nin­gen. Det sam­me kan ske med Di­sci­pli­nær­ud­val­get ek­sem­pel­vis. Des­u­den vil klub­ber­ne kun­ne be­stem­me alt om­kring tur­ne­rings­for­ma­ter og an­dre ker­ne­punk­ter. DER OP­RET­TES AL­LE­RE­DE

KDIVISIONSFORENINGENS OVER­TA­GEL­SE AF Dan­mark­s­tur­ne­rin­gens ejer­skab bli­ver her­eft er et punkt på DBUs næ­ste be­sty rel­ses­mø­de. Det skal her­eft er til af­stem­ning. En­ten i be­sty rel­sen el­ler i DBUs re­præ­sen­tant­skab. Det sker for­ment­lig i lø­bet af for­å­ret. DET, KLUB­BER­NE OG Di­vi­sions­for­e­nin­gen øn­sker, er ik­ke en pirat­liga. Det ord har de se­ne­ste da­ge væ­ret brugt af an­dre me­di­er i for­bin­del­se med BTs hi­sto­ri­er om klub­ber­nes ene­gang. BT har imid­ler­tid ik­ke brugt det­te ord.

BT for­tal­te tors­dag, at klub­ber­ne hav­de få­et nok af lands­holds­af­ta­len.

i den kom­men­de tid et kom­mis­so­ri­um, der skal igang­sæt­te ar­bej­det, så klub­ber­ne og Di­vi­sions­for­e­nin­gen kan over­ta­ge ejer­ska­bet og al sty ring af tur­ne­rin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.