Even­tyr­ligt...

BT - - INDHOLD -

Vi tal­te om even­tyr – der­hjem­me. Det be­gynd­te med en snak om teg­ne­fil­men ’ Ben­nys Ba­de­kar’, men ud­vik­le­de sig til en snak om at for­stå even­tyr som ud­vik­lings­hi­sto­ri­er. I ved, det der med, at: ’ Rød­hæt­te i vir­ke­lig­he­den ik­ke er ban­ge for en ulv. Men for en stor, styg mand, der vil i seng med hen­de’, som mel­lem­bar­net for­mu­le­re­de det. For så­dan er det med go­de even­tyr. De hand­ler al­tid om me­get me­re end det, der står på pa­pi­ret – og som læ­ses op for selv de mind­ste. Even­ty­re­ne hand­ler om de svæ­re over­gan­ge i li­vet. Om pu­ber­tet, for­æl­dre­skab, par­for­hold og død. I den­ne uge for­tæl­ler Ma­nu Sa­re­en sit per­son­li­ge even­tyr. Da han på ba­re èn uge blev mi­ni­ster, skilt og flyt­te­de ind i en ny lej­lig­hed. Om hvor­dan han – som i al­le go­de even­tyr – skul­le mi­ste ALT, før han igen kun­ne be­gyn­de at ar­bej­de sig fremad. Læs even­ty­ret. P. S. Jeg kan be­ro­li­ge be­kym­re­de for­æl­dre, der over­ve­jer at pil­le klas­si­ke­ren ’ Ben­nys Ba­de­kar’ af bør­ne­nes tv- re­per­toi­re. For ef­ter snak­ken kon­klu­de­re­de den yng­ste: » Ben­nys Ba­de­kar er ik­ke et even­tyr – det er ba­re en ke­de­lig teg­ne­film... «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.