Sov bed­re – i mør­ke

Vi skal ik­ke sove me­re. Men vi skal sove mør­ke­re. Så­dan ly­der kon­klu­sio­nen i ny ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se

BT - - NYHED - Hel­le Lho Han­sen

hl­ho@ bt. dk

Ffor­sø­ger at sove i syv til ot­te en halv ti­me hver nat, men rent fak­tisk kun sov mel­lem fem en halv og syv ti­mer hver nat. No­gen­lun­de sam­me an­tal ti­mer rap­por­te­rer de fle­ste ame­ri­ka­ne­re og eu­ro­pæ­e­re, at de sover. Må­ske er fem en halv til syv ti­mers søvn na­tur­ligt og ik­ke et stort pro­blem, som sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne el­lers si­ger, skri­ver Vi­den­skab. dk.

Våg­ne ti­mer

For­sker­ne fandt ud af, at søv­nen hos men­ne­sker, der le­ver i præ­in­du­stri­el­le sam­fund, blev af­brudt af våg­ne pe­ri­o­der, der kan va­re op til en ti­me. Den gen­tag­ne op­våg­ning stil­ler spørgs­mål ved hold­nin­gen om, at den ’ ide­el­le’ søvn fin­der sted i ét langt stræk. At, du våg­ner om nat­ten, be- ty­der alt­så ik­ke nød­ven­dig­vis, at din søvn er for­styr­ret.

Den stør­ste for­skel mel­lem søvn i den in­du­stri­el­le ver­den og i præ­in­du­stri­el­le sam­fund lig­ger i mæng­den af hen­holds­vis lys og mør­ke. For­søgs­del­ta­ger­ne i de præ­in­du­stri­el­le sam­fund blev ud­sat for mør­ke i 11 el­ler 12 ti­mer hver nat. I den in­du­stri­a­li­se­re­de ver­den ud­sæt­tes vi ty­pisk kun for mør­ke, så læn­ge vi sover – alt­så i ge­nen­msnit syv ti­mer.

Søvn­for­søg

Den pro­mi­nen­te søvn­for­sker Tho­mas We­hr gen­nem­før­te i 1991 et eks­pe­ri­ment. Først til­brag­te syv fri­vil­li­ge for­søgs­del­ta­ge­re fi­re uger, hvor de var i mør­ke ot­te ti­mer hver nat. Der­ef­ter til­brag­te de fi­re uger med 14 ti­mer i mør­ke hver nat.

I lø­bet af de kor­te næt­ter sov for­søgs­per­so­ner­ne i gen­nem­snit syv ti­mer om nat­ten. Mens de i lø­bet af de lan­ge næt­ter kun sov én ti­me læn­ge­re – lidt over ot­te ti­mer – og søv­nen var op­delt i to stræk med en til to ti­mer vå­gen­hed midt i.

For­sker­nes kon­klu­sion er, at syv ti­mers søvn om­slut­tet af 11 ti­mers mør­ke kan væ­re me­get me­re op­fri­sken­de end syv ti­mers søvn, hvor man ud­sæt­tes for klart, blåt lys umid­del­bart før og ef­ter søv­nen.

De nye re­sul­ta­ter in­di­ke­rer, at men­ne­sker, der le­ver i præ­in­du­stri­el­le sam­fund, sover bed­re, selv­om de ik­ke sover læn­ge­re end folk i den in­du­stri­el­le ver­den.

Så husk – at ny­de mør­kets ro, når du al­li­ge­vel er vå­gen midt om nat­ten.

We­e­kend - 07.11.2015

Fo­to Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.