Vi mø­des i Brugs­en

BT - - KORT NYT - Mar­chen Jer­sild

Vid­ste du, at for­hen­væ­ren­de stats­mi­ni­ster An­ker Jør­gen­sen be­gynd­te sin kar­ri­e­re som by­bud i Brugs­en? At Ot­to Lei­s­ner ar­bej­de­de der som ung? Og at Poul Bund­gaard hø­ste­de si­ne før­ste ar­bejd­ser­fa­rin­ger i Brugs­en? Alt det – og me­get me­re – kan man læ­se i Kri­sti­an Dit­lev Jen­sens bog, ’ Vi mø­des i Brugs­en’.

Bo­gen, der net­op er ud­kom­met, be­skri­ver i tekst, fo­to og il­lu­stra­tio­ner den dan­ske brugs­for­e­ning­be­væ­gel­se gen­nem 150 år, og man kan stif­te be­kendt­skab med – el­ler gen­se – iko­ni­ske il­lu­stra­tio­ner fra Brugs­en gen­nem åre­ne. F. eks. Sik­ker Han­sens Dav­re- gryns­re­k­la­me, Cir­kel­pi­gen og da­ti­dens hot­te re­k­la­mer. Bo­gen, der er ud­kom­met på Samvir­ke, ko­ster 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.