Ma­nu Sa­re­en

BT - - INTERVIEW -

• Født 16. maj 1967 i Punjab, In­di­en. • Kom til Dan­mark med sin fa­mi­lie i 1970. • Ud­dan­net so­ci­al pæ­da­gog. • Valgt ind i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion for de Ra­di­ka­le i 2002. • Blev i 2006 grup­pe­for­mand for det Ra­di­ka­le Ven­stre. • I 2011 valgt til Fol­ke­tin­get. • 2011- 2014 kir­ke- og li­ge­stil­lings­mi­ni­ster. • 2014 ind­til val­get i ju­ni 2015 mi­ni­ster for børn, li­ge­stil­ling, integration og so­ci­a­le for­hold. • Li­ge nu in­vol­ve­ret i den di­gi­ta­le virk­som­hed, Sky. Gar­den, der skal hjæl­pe iværk­sæt­te­re i ud­vik­ling­s­lan­de. • For­fat­ter til fle­re bø­ger. Ot­te om dren­gen Iq­bal Fa­rooq. Ud­gi­ver 12. novem­ber si­ne erin­drin­ger ‘ Ma­nu’. • Skilt og far til bør­ne­ne Cil­ja, Fe­lix og Al­vin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.