Stress kan ses på væg­ten

BT - - KLUMME - Næ­ste uge:

Er du stres­set, kan du op­le­ve, at det kan væ­re svært at ta­be sig. Jeg har i min kost­kli­nik man­ge over­væg­ti­ge kli­en­ter, der dø­jer med stress – og et vægt­pro­blem. De kom­mer med øn­sket om et vægt­tab, men næ­sten uan­set hvad de gør af rig­ti­ge ting – spi­ser fi­ber­rigt, dyr­ker mo­tion, spi­ser min­dre el­ler spi­ser me­re grønt, så hol­der krop­pen på ki­lo­e­ne, hvis de sam­ti­dig er stres­se­de.

Stress og mang­len­de vægt­tab går desvær­re hånd i hånd, for­di bi­ny­rer­ne un­der stress ud­skil­ler adre­na­lin, som gi­ver en sy­re­re­ak­tion i din krop. Sy­re­re­ak­tio­nen får di­ne cel­ler til at væ­re på vagt og gå i over­le­vel­ses­mo­de. Sam­ti­dig med at krop­pen mi­ster mi­ne­ra­ler og vi­ta­mi­ner. Bli­ver stres­stil­stan­den ved læn­ge, kan den gi­ve man­gel­til­stan­de og syg­dom. Der­for vil krop­pen ik­ke af med over­sky­den­de vægt, så læn­ge den er stres­set.

Stør­re sult

Re­pa­ra­tions­hor­monet kor­ti­sol, der sæt­ter ind for at bø­de på ska­der­ne, øger din ap­pe­tit og der­for har du svæ­re­re ved at ta­be dig bå­de un­der – og ef­ter stress. Kor­ti­sol gør dig nem­lig me­re sul­ten, især ef­ter suk­ker og fedt, så ef­ter en stres­set pe­ri­o­de spi­ser du dig let­te­re til ek­stra ki­lo.

Man­ge men­ne­sker er ’ on and off stres­se­de’. De­res krop­pe bru­ger en mas­se ener­gi på det­te ar­bej­de og det kan i sig selv stres­se, øge ap­pe­tit­ten og be­ho­vet for næ­rings­stof­fer. Det er en me­get dår­lig cir­kel at kom­me i, når man i for­vej­en er over­væg­tig. Man­ge op­le­ver og­så, at de får for lidt søvn el­ler et dårligt søvn­møn­ster når de er stres­se­de – og­så det øger ap­pe­tit­ten.

for­dø­jel­se

Stress påvirker din

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.