Han kan få kvin­der til alt

Til­lid er nøg­le­or­det, når Tho­mas Evers Poul­sen får kvin­der at over­gi­ve sig til ham – og til dan­sen

BT - - INTERVIEW - Lotte Schar­ff

lots@ bt. dk

Hh­vor­dan får man skabt et bånd af til­lid til en fuld­stæn­dig ukendt mand. Oven i kø­bet en mand man skal væ­re helt tæt på fy­sisk. Og som skal se én, når man er mest sår­bar? Og­så det har ve­te­ra­nen fra ’ Vild med dans’ et bud på. » Jeg ta­ler om ting, man el­lers ik­ke for­tæl­ler nye men­ne­sker. F. eks. at jeg har væ­ret uven­ner med kæ­re­sten. Når jeg for­tæl­ler den slags, tæn­ker kvin­den, at når jeg tør for­tæl­le hen­de det, er det for­di, jeg sto­ler på hen­de. Det er med til at vin­de de­res til­lid – lyn­hur­tigt « , af­slø­rer han.

Blan­der sig i ud­se­en­de

Dan­se­ren går me­get op i, hvor­dan hans kvin­de­li­ge part­ne­re ta­ger sig ud. Det be­ty­der, at fri­su­ren, ma­keup­pen og ik­ke mindst kjo­lens snit og look skal god­ken­des af Tho­mas Evers Poul­sen, før par­ret går på gul­vet. Han hol­der sig hel­ler ik­ke for god til at sen­de sin part­ner til­ba­ge i smin­ke­sto­len. El­ler at æn­dre på fri­su­ren, som han gjor­de med Astrid Krag en gang, li­ge før de skul­le på gul­vet.

» Lad mig si­ge det så­dan: Der er ik­ke man­ge af smin­kø­ser­ne, der er gla­de for mig. Men det he­le skal pas­se til min part­ner, « si­ger han.

Når dan­se­part­ner­ne har set re­sul­ta­tet af hans an­stren­gel­ser, har de al­le som én over­gi­vet sig. » De kan jo se, at de ser godt ud « . Bå­de An­ne- Met­te Ras­mus­sen og Astrid Krag har så stor til­lid til ham, at den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster­frue over­lod det helt og hol­dent til Tho­mas Evers Poul­sen at la­de ham ryd­de ud i hen­des klæ­de­skab. Mens Astrid Krag over­lod det til ham at kø­be nyt tøj til sig, da val­get blev ud­skre­vet i som­mer, og hun skul­le skju­le en spi­ren­de gravi­di­tet.

I år er det sku­e­spil­le­ren Ena Spot­tag, der er i Tho­mas Evers Poul­sens hæn­der. Fre­dag ef­ter fre­dag im­po­ne­rer sku­e­spil­le­ren se­er­ne med sin ele­gan­ce og let­hed på gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.