Giv tin­ge­ne vid

Glem alt om DBA og Trendsa­les. Den nye pi­ge i klas­sen hed­der LIV ( Lev VI­de­re)

BT - - SPAR DIG RIG -

Du har sik­kert prø­vet at kø­be el­ler sæl­ge di­ver­se din­geno­ter på Den Blå Avis. El­ler må­ske ken­der du Trendsa­les – Dan­marks stør­ste mo­de­ba­zar med køb, salg og byt­te af mær­ke­tøj og de­sig­ner­va­rer. Beg­ge er han­dels­plad­ser på in­ter­net­tet for brug­te ting. Nu er der kom­met en ny pi­ge i klas­sen. Hun hed­der Liv. L for ’ Lev’ og IV for ’ VI­de­re’. LIV la­der ting le­ve vi­de­re ved at sen­de dem i ro­ta­tion. Gan­ske gra­tis. In­gen pen­ge. LIV le­ver og ån­der gen­nem giv- og- tag­prin­cip­pet. Mod­sat køb- og smid- væk.

En ons­dag af­ten rin­ger det på dø­ren. På trap­pen står en ukendt kvin­de: ’ Hej, du skrev, at jeg ba­re kun­ne kom­me for­bi.’ » Nå ja, de blå san­da­ler... Kom ind, kom ind « . Jeg iler i kæl­de­ren og fi­sker de blå san­da­ler fra Thailand frem. Jeg har kun haft dem på et par gan­ge, for de sid­der ik­ke rig­tigt. Kvin­den ven­der dem et par gan­ge. Hun vil ger­ne ha­ve dem, tak­ker og for­svin­der rundt om hjør­net. » Hvis ik­ke de pas­ser « , når jeg li­ge at rå­be. » Så giv dem vi­de­re... «

Kar­ma- kon­to­en

Jeg er ble­vet med­lem af en ro­ta­tions­grup­pe på Fa­ce­book. Reg­ler­ne er simp­le: In­tet salg, kun gra­tis bort­giv­ning. Med­lem­mer­ne up­lo­a­der bil­le­der og en lil­le tekst om tin­gen, hvor­ef­ter nye ivri­ge ejer­mænd by­der ind.

Det smar­te ved ro­ta­tions­grup­per­ne er, at folk selv kom­mer og hen­ter di­ne ting. Så du slip­per for tu­ren til con­tai­ner el­ler gen­brugs­for­ret­ning.

» Du bru­ger sim­pelt­hen for me­get tid på det hal­løj, « me­ner min kæ­re­ste, der stod med kat­te­le­ge­tø­jet i den ene hånd og skral­des­pan­dens låg i den an­den.

» Nej stop, det skal gi­ves væk til en pi­ge på Fa­ce­book, « råb­te jeg – og ud­lø­ste den vris­ne kom­men­tar.

Jeg skal ik­ke fo­re­gø­g­le, at gra­tis ting kom­mer ( el­ler går) af sig selv. Godt nok bru­ger jeg ik­ke pen­ge, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.