Be­ske­den fra Du­bai æn­dre­de Rø­des liv

I man­ge år ve­je­de Hen­rik ’ Rø­de’ Jen­sen alt for me­get, men kar­ri­e­ren kør­te, og væg­ten op­tog ham ik­ke. Først da bå­de pri­vat­liv og er­hverv­se­ven­tyr krak­ke­de, lær­te han at ta­ge sit hel­bred al­vor­ligt

BT - - 180° - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Hen­ning Bag­ger hvor han ser­ve­rer rundstyk­ker med det he­le. Selv hol­der han igen, for han vil al­drig til­ba­ge til de 190 ki­lo. Al­drig.

» Det var den­ne her skjor­te, jeg hav­de på på det bil­le­de, Kim ( ven­nen, red.) hav­de set på Fa­ce­book, « si­ger Hen­rik Jen­sen og hol­der en stor, kor­tær­met skjor­te op for­an sig. Stor er nok en un­der­dri­vel­se, for i nak­ken står der syv X’er, og i dag vil Hen­rik Jen­sen kun­ne væ­re i den cir­ka to gan­ge.

» På det tids­punkt da Kim skrev, var jeg med i no­get, der hed ’ Silvan Boo­tcamp’, hvor en ræk­ke del­ta­ge­re dy­ste­de om at vin­de pen­ge på gør- det- selv pro­jek­ter. Jeg drak en halv li­ter gu­a­ra­na om da­gen. Og var så stor, at jeg var nødt til at hol­de pau­ser he­le ti­den. Jeg kun­ne ik­ke gå 50 me­ter og ta­le sam­ti­dig. For jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke få vej­ret, « hu­sker han.

Hen­rik Jen­sen har tabt sig mas­ser af gan­ge. Cir­ka ti gan­ge i hans liv er der fal­det bå­de 20, 30 og 40 ki­lo af ham, men de er al­tid kom­met på igen.

I 2003 fik han fo­re­ta­get en ga­stric ban­ding ope­ra­tion, hvor ma­ve­sæk­ken blev snør­ret sam­men.

» Men det vir­ke­de slet ik­ke, for jeg træ­ne­de me­get, og træ­ne­de mig og­så op til at kun­ne spi­se me­re og me­re. I vir­ke­lig­he­den vir­ke­de det ik­ke, for­di jeg kun hav­de få­et ope­ra­tio­nen for an­dres skyld. Det var ik­ke for min egen, « for­kla­rer Rø­de.

Al­le­re­de den­gang vid­ste han, at han var nødt til at gå skrid­tet vi­de­re og få en ga­stric by­pass ope­ra­tion, hvis han no­gen­sin­de skul­le kom­me ned på en nor­mal vægt.

» Men da­jeg sad i bi­len på vej til Ran­ders, fik jeg sve­di­ge hånd­fla­der. Jeg kun­ne sim­pelt­hen ik­ke ta­ge der­ned. Jeg rin­ge­de til en ven og for­kla­re­de, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.