Suk­ker er en un­der vo­res

Ba­re ni da­ge uden suk­ke­ret for­bed­rer børns sund­hed mar­kant, af­slø­rer nyt for­søg

BT - - STYRK DIT LIV - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris MacDonald

Ifor­ri­ge uge var det for­ar­bej­det kød som ba­con og skin­ke, der blev for­vist fra de sun­de må­l­ti­der. Nu er der dårligt nyt for de man­ge men­ne­sker, som i det dag­li­ge spi­ser sto­re mæng­der suk­ker. De se­ne­re år har et sti­gen­de an­tal undersøgelser ty­det på, at raf­fi­ne­ret suk­ker i sig selv er en gi­gan­tisk sund­heds­be­last­ning. Den se­ne­ste er net­op of­fent­lig­gjort i det me­di­cin­ske tids­skrift Obe­si­ty og pe­ger en­ty­digt i sam­me ret­ning: For me­get suk­ker er en selv­stæn­dig fa­re og ik­ke kun på grund af de kal­o­ri­er, det bi­dra­ger med.

En for­sker­grup­pe med bør­ne­fed­me­eks­pert Ro­bert Lustig fra USA i spid­sen gav i ni da­ge en grup­pe børn mel­lem ot­te og 18 år en diæt, hvor suk­ke­ret var re­du­ce­ret til 10 pct. af de­res kal­o­ri­er, langt min­dre suk­ker end de nor­malt vil­le spi­se.

Til gen­gæld skul­le bør­ne­ne spi­se li­ge så man­ge kal­o­ri­er, som de ple­je­de at gø­re. Alt­så, de måt­te ik­ke ta­be sig. Suk­ke­ret blev er­stat­tet med sti­vel­se. I ste­det for wi­e­ner­brød skul­le de f. eks. spi­se ba­gels, og i ste­det for sød yog­hurt kun­ne de f. eks spi­se fran­ske kar­to­f­ler. Alt­så sta­dig ba­salt set skod­mad med sto­re mæng­der kul­hy­dra­ter, men med me­get min­dre suk­ker.

Bør­ne­nes blod­suk­ker, fedt i le­ve­ren og blo­det, in­sulin o. s. v. blev må­lt før og ef­ter for­sø­get. Fak­to­rer som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.