Bom­be hel­bred

BT - - STYRK DIT LIV -

spil­ler en stor rol­le for syg­dom­me som ty­pe 2- di­a­be­tes og hjer­te- kar- syg­dom­me. Ef­ter de ni da­ge hav­de bør­ne­ne mar­kan­te for­bed­rin­ger over he­le linj­en, som ik­ke kun­ne til­skri­ves, at de hav­de tabt sig el­ler ge­ne­relt spi­ste sundt.

Mar­kan­te for­bed­rin­ger

Dr. Ro­bert Lustig er ik­ke i tvivl om, at re­sul­ta­ter­ne hav­de væ­ret end­nu me­re im­po­ne­ren­de, hvis bør­ne­ne hav­de er­stat­tet suk­ke­ret med grønt­sa­ger og pro­te­in, men det var en vig­tig po­in­te i for­sø­get at fin­de ud af, om det var suk­ker som så­dan el­ler et højt ni­veau af kul­hy­drat i det he­le ta­get, som gjor­de for­skel­len. Selv med en halvdår­lig kost ske­te der be­mær­kel­ses­vær­di­ge for­bed­rin­ger, da bør­ne­ne skar ned på suk­ke­ret.

Sund­hed­s­eks­pert Chris MacDonald er ik­ke over­ra­sket over re­sul­ta­ter­ne.

» Når der ik­ke er fle­re del­ta­ge­re i for­sø­get, skal man selv­føl­ge­lig ta­ge det med et vist for­be­hold, men når det er sagt, har vi de se­ne­ste år set den ene un­der­sø­gel­se ef­ter den an­den nå frem til sam­me re­sul­tat: Det raf­fi­ne­re­de suk­ker er gift for os i de ek­stre­me mæng­der, vi får det, og det er for­ment­lig ho­ved­for­kla­rin­gen på, at der er sket en for­dob­ling af an­tal­let af stærkt over­væg­ti­ge på gan­ske få år, og at vi nu ser ty­pe 2- di­a­be­tes hos børn, « si­ger han.

De sto­re mæng­der suk­ker i ko­sten kom­mer fra op­lag­te kil­der som slik, ka­ge og suk­ker­drik­ke. Men suk­ker til­sæt­tes og­så til nog­le ty­per brød, til frugty­og­hurt, kon­ser­ves og en ræk­ke mor­gen­madspro­duk­ter. Der­for får vi i dag langt me­re suk­ker end tid­li­ge­re, og 60 pct. af dan­ske børn og 40 pct. af dan­ske voks­ne får for me­get suk­ker i for­hold til de of­fi­ci­el­le ko­st­råd.

» Selv det an­be­fa­le­de ni­veau kan me­get vel vi­se sig at væ­re for højt i for­hold til, hvad krop­pen kan tå­le. Vi skal ba­re 150 år til­ba­ge, før suk­ker var no­get, man kun fik ved sær­li­ge lej­lig­he­der, og sam­ti­dig var vi langt me­re fy­sisk ak­ti­ve. Kom­bi­na­tio­nen af raf­fi­ne­ret suk­ker i sto­re mæng­der, stress og et stil­lesid­den­de liv kan for­ment­lig til­skri­ves stør­ste­delen af vo­res livs­stils­syg­dom­me, « si­ger Chris MacDonald, som an­be­fa­ler, at vi i gen­nem­snit sæt­ter vo­res for­brug af suk­ker og hur­ti­ge kul­hy­dra­ter ned til 20 pct. af, hvad det er i dag, hvor hver dan­sker spi­ser op mod 100 gram suk­ker om da­gen.

» Så vil­le vi få ri­ge­ligt, og der er og­så plads til Ma­ta­dor­mix el­ler en ka­ge en gang imel­lem. Men mad med sto­re mæng­der suk­ker bør ik­ke væ­re nor­ma­len. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.