? STYRK DIT LIV MED CHRIS MACDONALD

BT - - KLUMMEN - Kæ­re Chris: Chris MacDonald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

I en en­gelsk avis læ­ste jeg om en sko­le, som for­bød bør­ne­ne at ha­ve ju­i­ce med i sko­le. Skole­le­del­sen på­stod, at ju­i­ce ik­ke var sun­de­re end f. eks. Co­ca- Co­la. Her­hjem­me drik­ker vi ju­i­ce, og jeg gi­ver og­så mi­ne to sko­lebørn ju­i­ce med i mad­pak­ken. Jeg har al­tid få­et det ind­tryk, at det er sundt og fyldt med vi­ta­mi­ner. Er sko­len i Eng­land galt på den, el­ler bør man vir­ke­lig und­gå ju­i­ce? Man­ge hils­ner fra An­ne­li­se

Frugtju­i­ce er fak­tisk ik­ke me­get bed­re end so­da­vand. Det gæl­der i øv­rigt og­så frugts­moo­t­hies. De fle­ste ju­i­cer og smoo­t­hies in­de­hol­der mindst li­ge så me­get suk­ker som so­da­vand, selv­om der og­så er vi­ta­mi­ner i, så er det bed­re at få dis­se fra frisk frugt og grønt. Når man drik­ker frugtju­i­ce el­ler - smoo­t­hies, er re­sul­ta­tet i krop­pen det sam­me, som når man drik­ker so­da­vand: Suk­ke­ret op-

We­e­kend - 07.11.2015 ta­ges lyn­hur­tigt, påvirker en lang ræk­ke pro­ces­ser og sæt­ter or­ga­ner som bugs­pyt­kir­tel og le­ver på over­ar­bej­de. Det får blod­suk­ke­ret til at sti­ge vold­somt, for ty­pisk at fal­der brat igen, så man bli­ver sul­ten ef­ter kort tid. Fle­re stu­di­er, bl. a. et of­fent­lig­gjort sid­ste år i Bri­tish Me­di­cal Jour­nal, vi­ser, at et hyp­pigt for­brug af frugtdrik­ke øger ri­si­ko­en for bå­de over­vægt og ty­pe 2- di­a­be­tes. Ju­i­ce gav me­ning på et tids­punkt, hvor der var man­gel på frisk frugt en del af året, og det var svært at få C- vi­ta­min nok. Det er ik­ke til­fæl­det i dag, så giv i ste­det di­ne børn et styk­ke frugt med i mad­pak­ken og vand at drik­ke. Fi­bre­ne i frug­ten mæt­ter me­get bed­re end ju­i­ce, og gi­ver og­så krop­pen tid til at om­sæt­te suk­ke­ret.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.