Fri­hed til at æde os ihjel?

BT - - KLUMMEN -

Der sker no­get un­der­ligt, hver gang vi dis­ku­te­rer mad og sund­hed i Dan­mark. Som da WHO i for­ri­ge uge slog fast, hvad vi godt har vidst i lang tid: At for­ar­bej­de­de fø­de­va­rer som skin­ke og ba­con er us­un­de, og at vi bør skæ­re ned på kød fra fir­be­ne­de dyr.

Man skul­le tro, at WHO var ude på at stjæ­le Ama­li­en­borg og Dron­nin­gen, så vold­som var re­ak­tio­nen. Men hey, ea­sy now: WHO prø­ve­de så­dan set ba­re at for­tæl­le, at der er no­get, som vi bør spi­se min­dre af for vo­res egen skyld. Hvis du er li­geg­lad, så fort­sæt­ter du ba­re som be­græn­se el­ler be­læ­re. Folk må le­ve, som de vil, og­så hvis det be­ty­der, at de æder sig selv ihjel.

Og ja, jeg går og­så ind for fri­hed, men jeg går ind for fri­hed un­der an­svar. Og an­svar­lig­hed kræ­ver blandt an­det, at man i det mind­ste har en mu­lig­hed for at ken­de kon­se­kven­ser­ne af sit valg og for at træf­fe an­dre. Der­for er oplys­ning nød­ven­dig, og­så selv om den brin­ger re­sul­ta­ter, vi ik­ke bry­der os om.

Me­get hand­ler selv­føl­ge­lig om, at vo­res bi­o­lo­gi spil­ler os et puds. Vo­res hjer­ne er vild med suk­ker, den er en grå­dig, lil­le ting, som kun ve­jer 2 pct. af vo­res kro­p­svægt, men æder he­le 20 pct. af vo­res ener­gi. Det var ik­ke no­get pro­blem i de hund­redt­u­sind­vis af ge­ne­ra­tio­ner, hvor vi kon­stant var i fy­sisk ak­ti­vi­tet og i øv­rigt hav­de me­get be­græn­se­de suk­ker­mæng­der til rå­dig­hed, pri­mært frugt og hon­ning. Da­ti­dens frug­ter har næp­pe væ­ret sø­de­re end nu­ti­dens gu­le­rød­der, og de var kun til­gæn­ge­li­ge i ret kort tid.

Men i dag be­væ­ger vi os min­dre, og der er suk­ker i snart sagt alt. Og det bli­ver vi nødt til at ken­de kon­se­kven­sen af, og­så selv om vi ik­ke bry­der os om det.

Sam­ti­dig får jeg in­di­mel­lem kval­me over den po­li­ti­ske de­bat, for­di po­li­ti­ker­ne kon­se­kvent over­ser, at den en­kel­te er op­pe imod en for­mi­da­bel mod­stan­der. Jeg har brugt år på at stu­de­re krop­pen, og hvad der er godt og skidt for den. Al­li­ge­vel har jeg svært ved at mod­stå suk­ker. Vo­res valg er ik­ke så frit, som man skul­le tro.

Fø­de­va­re­in­du­stri­en ken­der vo­res suk­ker­trang og har fyldt va­rer med suk­ker, fedt og salt for at få os til at spi­se me­re. Po­li­ti­ker­ne og vi bli­ver nødt til at tur­de ta­ge hul på de dis­kus­sio­ner, som vil gø­re det let­te­re for os at væl­ge sundt. Ud­for­drin­gen er at ska­be et sam­fund, hvor vi har fri­hed til at æde os selv ihjel, hvis det vir­ke­lig er det, vi vil. Men hvor det ik­ke skal væ­re en kon­stant kamp at und­gå det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.