UGENS TEMA: Und­gå suk­ker

BT - - KLUMMEN -

hidtil. In­gen har talt om at for­by­de hver­ken ba­con el­ler skin­ke. Men nu kan du ik­ke si­ge, at du ik­ke var ad­va­ret.

Må­ske er det i vir­ke­lig­he­den det, som er pro­ble­met: Vi kan ik­ke li­de at bli­ve ad­va­ret. Der er en grund til, at vi ta­ler om ‘ lyk­ke­lig uvi­den­hed’.

Der­for vil jeg hel­ler ik­ke bli­ve over­ra­sket, hvis man­ge re­a­ge­rer med him­mel­vend­te øj­ne på det sti­gen­de an­tal undersøgelser om, hvor far­ligt suk­ker er i sto­re mæng­der. ’ Ja­ja, det er far­ligt at le­ve, man kan dø af det’, tæn­ker du må­ske og vil hel­le­re fort­sæt­te med at be­trag­te den dag­li­ge po­se vingum­mi som en uskyl­dig for­nø­jel­se.

Men hver­ken voks­ne el­ler børn har brug for el­ler godt af sto­re dag­li­ge mæng­der raf­fi­ne­ret suk­ker. En for­sker, jeg ken­der, si­ger di­rek­te, at stort set al­le livs­stils­syg­dom­me i dag kan le­des til­ba­ge til suk­ke­ret. Ik­ke suk­ker i små mæng­der, det har vi brug for. Men i de ek­stre­me mæng­der vi spi­ser i dag.

Med i de­bat­ten kom­mer hver gang dis­kus­sio­nen om det frie valg. Po­li­ti­ker­ne vil ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.