Kri­gen ta­ger mag­ten

Car­sten Jen­sen har skre­vet en vel­lyk­ket og uhyg­ge­lig krigs­ro­man – bo­gen spås et langt liv

BT - - BOG- FIX - Jør­gen Johansen

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Eom tro og tvivl. Hel­te­mod, angst og en­som­hed. Som lit­terær byg­me­ster læg­ger Car­sten Jen­sen sten på sten til en kon­struk­tion, hvor en ben­hård og ubøn­hør­lig lo­gik al­li­e­rer sig med ufor­ud­si­ge­lig­he­den. Et ho­ve­d­æ­rin­de er for­tæl­lin­gens ud­forsk­ning af, hvad kri­gen gør ved men­ne­sker og sjæ­le.

Bo­gen­føl­ger en flok dan­ske sol­da­ter, der har meldt sig som fri­vil­li­ge i Af­g­ha­ni­stan, fra an­kom­sten til Camp Pri­ce til den fuld­stæn­di­ge desil­lu­sion. At gå i de­tal­jer med hand­lin­gen vil­le væ­re det sam­me som at af­mon­te­re de vejsi­de­bom­ber, for­fat­te­ren har in­stal­le­ret langs ro­ma­nens ru­te gen­nem de krigs­hær­ge­de af­g­han­ske land­ska­ber.

Selv­føl­ge­lig er de­bat­tø­ren Car­sten Jen­sens kri­tik af den dan­ske ind­sats i Af­g­ha­ni­stan ik­ke svær at få øje på i ro­ma­nen med den bi­bel­ske ti­tel, og ik­ke mindst dan­sker­nes mang­len­de vi­den om lan­det, dets livsvil­kår, hi­sto­rie og tra­di­tio­ner er te­ma­er, der spil­les hårdt ud. Men ’ Den før­ste sten’ net­op ik­ke et de­bat­ind­læg, men en uhyg­ge­ligt ef­fek­tivt skre­vet og im­po­ne­ren­de vel­kom­po­ne­ret ro­man, hvor før­ste­delens bå­de nu­an­ce­re­de og so­li- da­ri­ske sol­da­ter­portræt­ter for­e­nes med den mo­der­ne thril­lers spæn­ding og blo­di­ge gys, og hvor de moral­ske dis­kus­sio­ner og di­lem­ma­er og de fi­lo­so­fi­ske spørgs­mål fol­des na­tur­ligt ud.

Det er i sum­men af stær­ke bil­le­der, vi­den­de de­tal­jer og moral­ske di­lem­ma­er, at ’ Den før­ste sten’ vok­ser til en stor ro­man om kri­gen, der ta­ger mag­ten. Ti­tel: Den før­ste sten. For­fat­ter: Car­sten Jen­sen. Si­der: 614. Pris: 350 kr. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.