’ Jeg hø­rer hård hip- hop’

San­ge­r­in­den An­ne Dor­te Mi­chel­sen har en bred mu­siks­mag

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv

ho­eg@ bt. dk Fo­to PR Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » For ny­ligt var jeg på jagt ef­ter en bog­han­del i Vej­le. Jeg el­sker bø­ger. Og når jeg står i bu­tik­ken, får jeg lyst til at kø­be det he­le. Det næ­ste skal nok væ­re no­get dansk – må­ske Ida Jes­sen. « » Det over­ra­sker må­ske no­gen. Men jeg el­sker at lyt­te til rig­tig hård hip- hop, når jeg træ­ner – dyr­ker fit­ness. Det kun­ne væ­re ’ 50 Cent’. Jeg er og­så vild med ny­e­re sangskri­ve­re som Ma­rie Key. Hun har en mas­se at si­ge, men sam­ti­dig er hun til­gæn­ge­lig. « » Jeg hol­der me­get af ame­ri­kan­ske Ali­son Krauss & Uni­on Sta­tion. Jeg lyt­ter og­så til klas­sisk mu­sik. « » Min mand og to søn­ner var i bi­o­gra­fen for at se en film, der hed­der ’ Me and Earl and the dying girl’. Det var en over­ra­sken­de fed film. Den ram­te os al­le. Den var sjov og dybsin­dig. Og der var vir­ke­lig no­get at snak­ke om bag­ef­ter. « » Det er uden tvivl Mon­ty Pyt­hons ’ Li­fe of Bri­an’. Den har jeg set mindst 50 gan­ge. Der er sim­pelt- hen så man­ge fan­ta­sti­ske sce­ner. Det er umu­ligt at væl­ge en fa­vo­rit... « » Min mand og jeg så Paul McCart­ney på Roskil­de. Først var jeg egent­lig ret skuf­fet. Men ef­ter han spil­le­de Ge­or­ge Har­ri­sons sang ’ So­met­hing’ so­lo, ske­te der plud­se­lig no­get. Det var som om, der duk­ke­de en slags nø­gen­hed op. Re­sten af kon­cer­ten var fan­ta­stisk. « » Der er et par styk­ker. Det kun­ne væ­re Paul Si­mon på Roskil­de. Det kun­ne væ­re Euryt­h­mi­cs i Fal­konér el­ler Ma­rie Key i Lil­le Ve­ga. « » Jeg var helt vild med HBO- se­ri­en ’ True De­tecti­ves’. Jeg ser og­så ’ De­ad­li­ne’ og al mu­lig de­bat på DR2. « » Jeg ser al­drig re­a­li­ty- tv. Jeg kan nem­lig godt li­de at se folk, der er go­de til det, de gør og som ved, hvad de ta­ler om. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.