Ar­ve­lig syg­dom

BT - - NYHEDER -

Kra­eft i pro­sta­ta vok­ser nor­malt me­get lang­somt og kra­e­ver må­ske in­gen el­ler me­get lidt be­hand­ling. Men no­get kra­eft kan va­e­re ag­gres­siv og spre­de sig hur­tigt. Ri­si­ko­en for, at en mand ud­vik­ler kra­eft i pro­sta­ta, er me­re end for­doblet, hvis to fa­mi­lie­med­lem­mer (f. eks. far el­ler bror) har syg­dom­men. PSA står for Pro­sta­ta Spe­ci­fikt An­ti­gen og er et pro­te­in, der kan må­les i blo­det. Det er en må­ler for, om man har syg­dom­men og i hvil­ket om­fang. Men PSA-tal­let kan ik­ke stå ale­ne. Der skal og­så ta­ges ad­skil­li­ge va­evsprø­ver for at stil­le en sik­ker di­ag­no­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.