Bil­ly

CROSS

BT - - SØNDAG -

Hvis du kun­ne va­e­re en an­den per­son i et døgn, hvem skul­le det så va­e­re? Hvad sy­nes du om at va­e­re rundt om­kring i Dan­mark, når du spil­ler kon­cer­ter? Hvem me­ner du bur­de ha­ve ska­el­dud? Hvil­ke tre pla­der me­ner du er de bed­ste no­gen­sin­de?

Har du et mot­to? Hvad er din øn­skedrøm?

69 år – Gu­i­ta­rist, bor i Kø­ben­havn

Ma­rie Curie, der dø­de i 1934, da hun var 66 år. Hun for­ske­de i ra­dio­ak­ti­vi­tet og var den før­ste kvin­de, der modt­og en No­bel­pris. Jeg hol­der ut­ro­lig me­get af men­ne­ske­ne, jeg mø­der, og af dansk na­tur. Jeg er rig­tigt glad for tur­néliv i Dan­mark. At ska­el­de ud vir­ker na­e­sten al­drig. Spild af ener­gi. Jeg gi­der ik­ke bru­ge min tid på det. Der fin­des ik­ke no­gen »bed­ste« pla­der. Der fin­des, hvad vi per­son­ligt sy­nes mest om. I mit til­fa­el­de, hvis jeg ab­so­lut skal va­el­ge tre fa­vo­rit­ter, må det va­e­re The Be­at­les: Rub­ber Soul, The Who Li­ve at Le­eds og Wes Montg­o­me­ry: The In­cre­dib­le Ja­zz Gu­i­tar of Wes Montg­o­me­ry.

Be as ni­ce to ot­hers as you can. At op­le­ve at or­ga­ni­se­ret re­li­gion for­svin­der fra vo­res ver­den for evigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.