MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

1

Bil­ly Cross er, sam­men med An­ne Dort­he MI­chel­sen, aktuel med al­bum­met De voks­nes ra­ek­ker, og li­ge nu gi­ver han kon­cer­ter rundt om i lan­det. Bil­ly Cross (født 15. juli 1946 på Man­hat­tan i New York, USA) er en ame­ri­kansk gu­i­ta­rist, san­ger og pro­du­cer, der har va­e­ret bo­sat i Dan­mark si­den 1980. I USA be­gynd­te han i 1960’er­ne som stu­di­emu­si­ker og med­vir­ke­de bl.a. på al­bum­mer med Link Wray, Ro­bert Gor­don, Sha Na Na og To­paz. Han be­søg­te Dan­mark i 1974 med to kon­cer­ter i Kø­ben­havn. Spil­le­de med Bob Dylan og Me­at Lo­af, var en del af Del­ta Blu­es Band, pro­du­ce­re­de CV Jør­gen­sens plade TI­dens Tern. I 1983 skrev han san­gen ’Ta­ke Me ba­ck’ til Bon­nie Ty­lers stør­ste al­bum Fa­ster Than the Spe­ed of Night. Ef­ter 20 års pau­se i so­lo­kar­ri­e­ren ud­gav han i 2004 et so­lo­al­bum Li­fe is good, som blev ef­ter­fulgt af So Far So Good i 2009, The Dream Ha­sen’t Chan­ged, Good­bye to the Sixties og i de se­ne­re år har han li­ge­le­des va­e­ret en del af trio­er­ne Cros­sS­cha­ck-Os­ter­mann og Eve­ry­bo­dy’s Tal­king. Har ud­gi­vet en ko­ge­bog og des­u­den en bog om si­ne erin­drin­ger Så langt som godt - et liv med ro­ck.

Me­re newy­or­ker end ame­ri­ka­ner

En ty­pisk for­stads­da­me

2

Kra­e­ve­de pen­ge af ban­det

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.