Der­by-di­lem­ma

BT - - SPORTEN -

Fod­bol­d­eks­pert på Vi­a­sat (PH)

(JT)

(SHK)

SØN­DAG 8. NOVEM­BER 2015

Fod­bol­dre­dak­tør på BT

Eks­per­ter­ne har ni bol­de, som de skal for­de­le i hvert af de 13 di­lem­ma­er. Dem kan de for­de­le pra­e­cis, som de vil, af­ha­en­gigt af hvor me­get de ha­el­der til det ene el­ler an­det svar.

»De kø­rer beg­ge godt for ti­den, men FCK har en bå­de bed­re og bre­de­re trup. Der er in­gen hul­ler på FCKs hold, hvor­i­mod jeg er sik­ker på, at Troels Bech godt kun­ne fin­de på at kig­ge ef­ter al­ter­na­ti­ver til kan­ter­ne.«

»Der kan fin­des sta­ti­stik­ker, der ta­ler beg­ges vej. Det er la­en­ge si­den, FCK og Brønd­by har va­e­ret så ta­et på top­pen sam­ti­dig. Jeg sy­nes dog, at FC Kø­ben­havn har en lil­le for­del i for­hold til bund­ni­veau og fast ud­tryk.«

»Godt nok vandt Brønd­by sidst, men jeg sy­nes, at FCK har nog­le lidt stør­re of­fen­si­ve kva­li­te­ter og lidt me­re ’fi­re po­wer’ end Brønd­by. De har nem­me­re ved at vin­de en li­ge kamp, som jeg tror, det bli­ver.«

»Før stor­sej­ren i Oden­se i sid­ste we­e­kend var jeg ik­ke vold­somt im­po­ne­ret af Brønd­bys spil. De vandt, men spil­let hal­te­de lidt. Det gjor­de FCKs på sin vis og­så, men i mar­gi­nalt min­dre grad.«

Bol­de til Brønd­by:

Bol­de til FC Kø­ben­havn:

Bol­de til Brønd­by:

Bol­de til FC Kø­ben­havn:

Bol­de til Brønd­by:

Bol­de til FC Kø­ben­havn:

Bol­de til Brønd­by:

Bol­de til FC Kø­ben­havn:

Fod­bold­kom­men­ta­tor på BT

Fod­bol­d­eks­pert på Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.