Vil ik­ke un­der­sø­ge ty sk spio­na­ge

BT - - NYHEDER -

Det dan­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um er ble­vet kig­get over skul­de­ren af den ty­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, Bun­des­na­chri­ch­t­di­enst ( BND), skri­ver den ty­ske avis Der Spie­gel

» Det er ik­ke no­get, jeg ken­der til. Jeg har selv­føl­ge­lig no­te­ret mig den på­gæl­den­de hi­sto­rie. Men jeg har ik­ke rig­tig no­get at si­ge om det, « si­ger ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) på vej til for­hand­lin­ger om po­li­ti­for­li­get. Ads­purgt om det er en sag, han har tænkt sig at un­der­sø­ge nær­me­re, ly­der sva­ret:

» Jeg har ik­ke umid­del­bart tænkt mig at fo­re­ta­ge mig no­get, nej. «

Tys­kland har an­gi­ve­ligt spio­ne­ret mod si­ne al­li­e­re­de over he­le klo­den samt ngo’er som Rø­de Kors, Ca­re In­ter­na­tio­nal og Ox­fam.

Sa­gen bli­ver ik­ke min­dre prekær af, at kans­ler An­gela Mer­kel i 2013 for­døm­te USAs afl yt­ning af hen­des egen mo­bil­te­le­fon.

» Spio­ne­re mod ven­ner? Det gør man ba­re ik­ke, « sag­de Mer­kel den­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.