Med skræmm

BT - - NYHEDER -

Ven­stre- an­non­ce, 1993

EU- AFSTEMNINGER Kan du i dis­se uger hu­ske, da det vil­le væ­re at ‘ straff e sig selv’, og det vil­le ‘ ko­ste 20 mil­li­ar­der’, hvis du stem­te nej til eu­ro­en i 2000? Da det vil­le væ­re en ‘ hi­sto­risk fejl­ta­gel­se at sæt­te det he­le på spil’ med et nej til uni­o­nen i 1992? El­ler da et nyt nej i 1993 vil­le ‘ væ­re at spil­le ha­s­ard med lan­dets frem­tid’?

An­non­ce fra Ko­mi­te­en for til­slut­ning til EF, 1972 På af­stem­nings­da­gen 27. fe­bru­ar 1986 hav­de ‘ Fag­for­e­nin­ger mod EF- uni­o­nen’ en an­non­ce i BT med et bil­le­de af en ci­gar­ry­ge­de V- uden­rigs­mi­ni­ster Uff e El­le­mann- Jen­sen Dan­sker­ne stem­mer om Maa­stri­cht­trak­ta­ten og sen­der Eu­ro­pa ud i en kri­se, da al­le med­lem­slan­de skal god­ken­de den, før den kan gen­nem­fø­res. Med trak­ta­ten bli­ver sam­ar­bej­det ud­vi­det med en fæl­les uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik, en øko­no­misk og mo­ne­tær uni­on samt sam­ar­bej­de om rets­li­ge og in­dre an­lig­gen­der. 50,7 pct. stem­mer nej. 49,3 pct. stem­mer ja. Slo­ga­net ‘ Hol­ger og ko­nen si­ger nej til Uni­o­nen’ er på al­le nej- si­ge­res læ­ber.

De Kon­ser­va­ti­ves an­non­ce, 1992 Den så­kal­te Edin­burgh- aft ale be­ty der, at Dan­mark nu får fi re for­be­hold ind i Maa­stri­cht- trak­ta­ten, så Dan­mark ik­ke er en del af den fæl­les for­svar­spo­li­tik, det rets­li­ge sam­ar­bej­de, uni­ons­bor­ger­ska­bet og den fæl­les mønt. Dan­sker­ne kvit­te­rer, og 56,7 pct. si­ger ja, mens 43,3 si­ger nej. 1. novem­ber 1993 træ­der Maa­stri­cht- trak­ta­ten med de fi re for­be­hold i kraft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.