BERLINMUREN FAL­DER

BT - - NAVNE - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 26 år si­den 1989:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en dag, hvor du me­re end du ple­jer si­ger li­ge det, som fal­der dig ind, og­så selv­om det be­ty - der, at du må­ske ir­ri­te­rer an­dre. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der kan me­get let kom­me en kur­re på trå­den i for­hold til de men­ne­sker, du er sam­men med i dag. Du har mas­ser af kr­udt, men en me­get kort lun­te. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du skal væ­re yderst var­som med, at du ik­ke la­der dig ma­ni­p­u­le­re af di­ne om­gi­vel­ser. Ej hel­ler selv bru­ger det­te li­sti­ge vå­ben for at få din vil­je. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger i luft en. Dog skal du væ­re op­mærk­som på, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er og en­der med en skuff el­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er man­ge prak­ti­ske ting og sa­ger, som vil fal­de på plads for dig i dag. Du er og­så i hu­mør til at få dig en sjov aft en med ven­ner­ne. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i et su­per­godt hu­mør i dag, og det vil smit­te af på di­ne om­gi­vel­ser. Du fi nder på at gø­re no­get, som vil over­ra­ske bå­de dig selv og an­dre. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er et godt aspekt mel­lem So­len og Ura­nus, som vil gi­ve dig helt nye in­spira­tio­ner i for­hold til no­get om­kring com­pu­te­re, in­ter­net mv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger i luft en. Vær op­mærk­som på, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er og en­der med en skuff el­se. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

111). ( Svær 92). ( Mid­del 25). ( Nem

Berlinmuren ’ fal­der’ i lø­bet af af­te­nen og nat­ten. Ef­ter et tv- trans­mit­te­ret pres­se­mø­de får Øst­berl­ins bor­ge­re det – fejl­ag­ti­ge – ind­tryk, at der er fri ud­rej­se, og de pres­ser i sto­re mæng­der DDRs græn­se­vag­ter til at åb­ne græn­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.