Hold

BT - - DANMARK - SVERIGE - FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND BRØND­BY 40 PRO­CENT 15 PRO­CENT

Brønd­bys start- 11er har stil­le og ro­ligt og skridt for skridt ud­vik­let sig i den rig­ti­ge ret­ning. Men den er for­sat kun Su­per­liga­ens tred­je­bed­ste. Spil­le­re som Ag­ger og Ka­h­len­berg træk­ker ge­val­digt op, og Brønd­bys stam­me op igen­nem hol­det er der­for rig­tig god. Men så er der kan­ter­ne… Puha, det er ik­ke her, Brønd­by har mest grund til at kip­pe med fl aget. Det er en på­stand, og en af de me­re kon­tro­ver­si­el­le, men de blå- gu­les kan­ter vil­le ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re selvskrev­ne til en start­plads på no­gen af Su­per­liga­ens dår­li­ge­re mand­ska­ber. Det er en svag­hed, der vil no­get.

Eft er fem usæd­van­li­ge ne­der­lag i træk i al­le tur­ne­rin­ger for FC Midtjyl­land, kom hol­det igen på sej­rs­kurs med en knu­sen­de 5- 1- sejr over Es­b­jerg. For­nem­mel­sen er, at for­men ven­der i den an­den ret­ning, men de man­ge ne­der­lag og ska­der til pro­fi ler ta­ger sin tørn på hol­dets ry­grad. Det har uden tvivl slidt på spil­ler­ne at væ­re så hårdt prø­vet. Midtjy­der­ne har svæ­re kam­pe mod blandt an­dre FCK til­ba­ge, men vin­ter­pau­sen kom­mer be­lej­ligt. Mis­sio­nen må væ­re at over­le­ve der­til uden va­ri­ge mén. Brønd­by har ik­ke tabt en kamp, si­den Ho­bro i tredje spil­ler­un­de for­lod ves­teg­nen med tre po­int, den­gang der sta­dig var som­mer i Dan­mark 2. au­gust. Det uaf­gjor­te der­by- re­sul­tat hol­der klub­ben in­de i mester­skabs­kam­pen, men af­stan­den til FCK er fort­sat svær at over­skue. Sej­re over FCM på hjem­me­ba­ne og OB ude har gi­vet selv­til­lid, og kan hol­det få mini­mum to sej­re i eft er­å­rets tre sid­ste kam­pe, vil Brønd­by og­så væ­re i top­pen, når for­å­ret be­gyn­der. Det lå ik­ke i kor­te­ne eft er en pin­lig sæ­son­start. Star­top­stil­lin­gen er stort set fast. Sol­bak­ken skal ik­ke tæn­ke på eu­ro­pæ­isk fod­bold, og der­for kan han alt­så bru­ge de sam­me 11 hver gang og få kon­ti­nu­i­te­ten og ru­ti­ner­ne ind på hol­det fra we­e­kend til we­e­kend. Det er 11 spil­le­re, som og­så vil­le spil­le på langt de fl este an­dre hold i Su­per­liga­en – og­så hos gul­dri­va­ler­ne. Skal der fi ndes et sølv- el­ler bron­ze- punkt hos kø­ben­hav­ner­ne, er det dog i mid­ter­for­sva­ret. Her har Sol­bak­ken ik­ke guld­klas­se hos Mathias Zanka Jør­gen­sen og Mi­ka­el An­tons­son. Der mang­ler en Han­geland, Grav­gaard el­ler så­gar Ul­rik Laur­sen. Den fy­sisk over­leg­ne stop­per, som ba­re er der for at hol­de bol­den væk fra må­let. Når al­le er fi t for fi ght, har FC Midtjyl­land et skræm­men­de mand­skab, der bej­ler kraft igt til gul­det. Jo­han Da­hlin har vist sig som en ha­bil ke­e­per. Ki­an Han­sen og Erik Svi­at­chen­ko ud­gør liga­ens bed­ste mid­ter­for­svar med et højt eu­ro­pæ­isk snit. Tim Sparv er en op­ryd­der i topklas­se, mens lands­holds­spil­le­ren Jakob Poul­sen er en dyg­tig play­ma­ker. Og an­gre­bet? Der står Dun­can el­ler sid­ste sæ­sons top­sco­rer Mar­tin Pu­sic klar til at ban­ke må­le­ne i kas­sen. Det lug­ter af mester­skabs­klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.