Spil

BT - - DANMARK - SVERIGE - FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND BRØND­BY 20 PRO­CENT 35 PRO­CENT 35 PRO­CENT 25 PRO­CENT

45 PRO­CENT FC Kø­ben­havns spil­lestil har en­de­lig fun­det sin ty de­lig­hed eft er et par sæ­so­ner, hvor det må­ske var kva­li­te­ten på spil­ler­ne, der gjor­de, at det ik­ke var li­ge så nemt at gen­nem­skue. Sol­bak­ken vil ha­ve si­ne kant­spil­le­re til at gå ind i ba­nen og si­ne off en­si­ve ba­ck­er til at gå i over­lap og la­ve ind­læg. Det kan læ­ses, men li­ge­som den­gang Jes­per Grønkjær og Oscar Wendt ud­gjor­de en for­ry­gen­de duo, er det svært for mod­stan­de­ren at stil­le no­get op imod. An­ført af en for­ry­gen­de spil­len­de Tho­mas Ka­h­len­berg har Brønd­by løft et sit spil fra det ka­ta­stro­fa­le i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen til et kon­ti­nu­er­ligt højt ni­veau. Ka­h­len­bergs og Da­ni­el Ag­gers til­ba­ge­komst har be­ty det al­ver­den. Og­så når det gæl­der mu­lig­he­der­ne for at spil­le det spil, Tho­mas Frank ger­ne vil spil­le. Ka­h­len­berg er det cen­tra­le om­drej­nings­punkt, men off en­si­ven er fort­sat en smu­le for ty nd­be­net. Det vi­ser der­by- nul­ler­ten og­så med al øn­ske­lig ty de­lig­hed. Trods man­ge un­ge ta­len­ter mang­ler FC Midtjyl­land- mand­ska­bet ik­ke er­fa­ring. Jakob Poul­sen, Mor­ten Dun­can, Kri­sti­an Bach Bak, Mar­tin Pu­sic, Pet­ter An­der­s­son har al­le den rig­ti­ge al­der til at væ­re de do­mi­ne­ren­de le­der­skik­kel­ser. I sid­ste sæ­son tan­ke­de de un­ge spil­ler mas­ser af guld- er­fa­ring med mester­ska­bet, og det træk­ker me­get op. Desvær­re for FCM er det ik­ke al­tid, de ru­ti­ne­re­de. Jakob Poul­sen, Dun­can og Pu­sic er dem med mest kon­ti­nu­i­tet, men når det spid­ser til, kan Her­ning- hol­det sav­ne en off en­siv di­ri­gent som Pet­ter An­der­s­son, der kæm­per ge­val­digt med ska­der. Da­ni­el Ag­ger, Tho­mas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der. ’ De tre kon­ger’, som de kal­des i blå- gu­le kred­se har al den er­fa­ring, man over­ho­ve­det kan øn­ske sig. Fra utal­li­ge klubkam­pe, land­skam­pe og ik­ke mindst guld­kam­pe. Men hop­per man væk fra Brønd­bys ske­let og ud på ’ si­de­be­ne­ne’, for­svin­der an­cien­ni­te­ten. Det er der­for en blan­det land­han­del, men ve­s­tegns­klub­ben har de le­de­re og le­de­stjer­ner, der skal til, når det he­le spid­ser til i en even­tu­el mester­skabs­kamp. Det kan bli­ve af­gø­ren­de, hvis Brønd­by skul­le væ­re så hel­dig at væ­re med til det al­ler­sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.