Er­fa­ring

BT - - DANMARK - SVERIGE - BRØND­BY FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND 40 PRO­CENT

Stå­le Sol­bak­ken har væ­ret i guld­kam­pen fl ere gan­ge før. Mathias Zanka Jør­gen­sen, Mi­ka­el An­tons­son, Wil­li­am Kvist og til dels Dela­ney, Cor­ne­li­us, Jør­gen­sen og Kusk har og­så prø­vet det. Med suc­ces. De ved alt­så, hvil­ket pres der kom­mer på, når de alt­af­gø­ren­de kam­pe i slut­nin­gen af sæ­so­nen skal af­gø­re det he­le. Det gi­ver en bal­last, som FCM og­så fi k med gul­det i sid­ste sæ­son. FCK er en anel­se stø­ve­de i for­hold til guld­kam­pen, men det lig­ger al­li­ge­vel på ry­gra­den i klub­ben, hvor det ba­re for­ven­tes, at al­le kam­pe vin­des og alt guld hen­tes.

Jess Thorup har med fi nju­ste­rin­ger byg­get vi­de­re på det solide kon­cept, midtjy­der­ne ud­vik­le­de un­der Glen Rid­ders­holm. Helt ens er de dog ik­ke, for un­der Thorup er man helt be­vidst gå­et i en me­re de­fen­siv ret­ning. Kan man hol­de mod­stan­de­ren fra at sco­re, skal der kun ét en­kelt mål til i den an­den en­de for at ta­ge sej­ren, er fi lo­so­fi en. Net­op den til­gang har væ­ret med til at ska­be eu­ro­pæ­isk suc­ces, der dog blev ka­stet til si­de af over­leg­ne Na­po­li. Men spil­ler­ne ken­der de­res op­ga­ver til hud­løs­hed, og selv­om spil­let ik­ke al­tid er li­ge kønt, er det fan­dens eff ek­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.