Træ­ner

BT - - DANMARK - SVERIGE - FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND BRØND­BY 20 PRO­CENT 20 PRO­CENT

Tho­mas Frank er vok­set i lø­bet af de snart to år, han har sid­det ved ror­pin­den i Brønd­by- fl yve­ren. Men det helt gla­s­kla­re aft ryk mang­ler han en­de­gyl­digt at gen­nem­trum­fe. Den tek­ni­ske, bold­be­sid­den­de fod­bold, han ger­ne vil spil­le, har sta­dig et sty kke vej til per­fek­tio­nen, men det fl yt­ter sig den rig­ti­ge vej. I for­hold til Stå­le Sol­bak­ken, hans kla­re kon­cept og ik­ke mindst enor­me ru­ti­ne når det gæl­der guld­kam­pen, er Brønd­by- træ­ne­ren dog sta­dig lidt af en novi­ce.

I et ska­des­pla­get eft er­år har FC Midtjyl­land væ­ret tvun­get til at hi­ve fl ere un­ge spil­le­re ind på bæn­ken, men det æn­drer ik­ke på det fak­tum, at det er her, det hal­ter. I an­gre­bet er FCM dæk­ket rig­tig godt ind med Mor­ten Dun­can, Mar­tin Pu­sic og ik­ke mindst den ta­lent­ful­de Paul Onu­a­chu. Der er in­gen op­lagt afl øser for Jakob Poul­sen el­ler den de­fen­si­ve krum­tap Tim Sparv. Her er man hårdt ramt, hvis de ik­ke kan spil­le. Gar­de­rin­ger­ne i for­sva­ret kun­ne væ­re bed­re. Brønd­by er opkom­lin­gen i for­hold til de to FC- klub­ber, når ta­len fal­der på bred­den. Mens de an­dre kan møn­stre dyrt ind­køb­te og i vis­se til­fæl­de lands­holdsak­tu­el­le spil­le­re i glas­bu­ret ved si­de­linj­en, er det spil­le­re som Mar­tin Ørnskov og Da­rio Du­mic, som Tho­mas Frank kan kal­de si­ne jo­ke­re fra bæn­ken. Og så al­li­ge­vel. Frank kan pra­le af at ha­ve øje­blik­kets må­ske al­ler­stør­ste joker til sin rå­dig­hed i form af en ra­sen­de eff ek­tiv Jo­han El­man­der. Den sven­ske dar­ling, der langt om læn­ge er ved at fi nde en form, som ba­re duft er lidt af gam­le da­ge, træk­ker kraft igt op. Stå­le Sol­bak­ken er man­den, som har stå­et i al­ler­fl est guld­du­el­ler. Nord­man­den er slet ik­ke i tvivl om, hvor­dan han skal age­re i så­dan­ne. Selv i slut­nin­gen af sid­ste sæ­son, hvor kø­ben­hav­ner­ne ik­ke kun­ne hen­te de alt for stær­ke midtjy­der, for­må­e­de Sol­bak­ken med et de­ci­me­ret hold med mas­ser af ska­der at hen­te den ene snæv­re sejr hjem eft er den an­den. Det kan han og­så: Sæt­te sit hold helt stramt op, så der blot skal et mål til for at vin­de en kamp. Det kan bli­ve helt af­gø­ren­de i slut­nin­gen af sæ­so­nen, når me­dal­jer­ne skal for­de­les. Jess Thorup var for man­ge en over­ra­sken­de afl øser for Glen Rid­ders­holm, der tog sit go­de tøj og gik i som­mer. Men han mod­be­vi­ste dog hur­tigt kri­tik­ker­ne med fl ot­te og over­be­vi­sen­de re­sul­ta­ter. Midtjy­der­ne ram­te mod­gang i ok­to­ber, hvor FC Midtjyl­land for før­ste gang hav­de pro­ble­mer med at spil­le bå­de Eu­ro­pa Le­ague, Superliga og po­kal­tur­ne­ring. Ska­der­ne har helt klart spil­let ind, men Thorup har al­drig spil­let med i en mester­skabs­kamp? Kan han hol­de ho­ve­det koldt, når sæ­so­nen kul­mi­ne­rer? Det er spørgs­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.