Bænk

BT - - DANMARK - SVERIGE - FC KØ­BEN­HAVN FC MIDTJYL­LAND BRØND­BY 30 PRO­CENT 10 PRO­CENT 60 PRO­CENT

60 PRO­CENT Det er ik­ke man­ge hold, hvor man vil kun­ne si­ge ’ pyt’, når en spil­ler med Dan­ny Amankwaas ta­lent plud­se­lig går uhel­digt i sty kker igen. Han vil bli­ve sav­net af Sol­bak­ken, men kig­ger man nøg­ter­nt på det, vil­le den hur­ti­ge kant­spil­ler næp­pe væ­re blandt de tre fo­re­truk­ne ind­skift ere i en gi­ven kamp. Det for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en nær­mest hi­sto­risk stærk bænk. Her­u­de sid­der Cor­ne­li­us, Kvist, Ver­bic, Høg­li, Kadrii og Rem­mer. I hvert fald fi re po­ten­ti­el­le lands­holds­spil­le­re. Det er vold­somt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.