Skudt for­an sin far

22 år ef­ter dra­bet på dren­gen Emil Ritt­bo kan mor­de­ren en­de­lig va­e­re fan­get

BT - - NYHEDER -

DRAB

Rø­ve­ri­et var gå­et galt for de to ma­end, der kort for­in­den og­så hav­de rø­vet en an­den bank, Färs & Fros­ta Sp­ar­bank i Hör­by, hvor det var lyk­ke­des dem at slip­pe af sted med over 100.000 kro­ner.

På over­våg­nings­bil­le­der­ne kan man se en stor, kraf­tig mand og en la­ve­re mand lø­be fra ban­ken. Den kraf­ti­ge­re rø­ver bar et au­to­mat­vå­ben. En AK4. Po­li­ti­et for­moder, at de to ma­end hav­de op­sat pu­der un­der de­res tøj for at aen­dre de­res kro­p­s­form og gø­re dem sva­e­re­re at gen­ken­de. Af­fy­re­de fle­re skud Da rø­ver­ne flygtede fra Före­nings­ban­ken i de­res bil, på­kør­te de Emil Ritt­bos fars bil. I et for­søg på at få de to ma­end til at stop­pe, sat­te fa­de­ren ef­ter dem.

Klok­ken 17.15 steg en af rø­ver­ne ud af bi­len og af­fy­re­de fle­re skud mod fa­de­ren. En kug­le ram­te bi­len. Den na­e­ste ram­te Emil Ritt­bo.

Dø­den var hur­tig. Øko­no­mi­ske pro­ble­mer Et kvar­ter se­ne­re fandt po­li­ti­et rø­ver­nes bil. For­ladt, syv ki­lo­me­ter øst for Hör­by. Si­den har de to rø­ve­re va­e­ret ef­ter­søgt. Nu me­ner svensk po­li­ti at ha­ve fun­det frem til den ene af ma­en­de­ne. Ham, der af­fy­re­de det dra­e­ben­de skud.

An­hol­del­sen af den 57-åri­ge mand fra Sto­ck­holms­om­rå­det fo­re­gik iføl­ge Expres­sen ud­ra­ma­tisk. Den ske­te, ef­ter at svensk po­li­ti i be­gyn­del­sen af året fandt nye spor i sa­gen og af­hør­te en hel ra­ek­ke af per­so­ner. Man­dag ryk­ke­de po­li­ti­et ud til man­den og an­holdt ham.

»Han er mista­enkt i sa­gen og skal nu af­hø­res,« forta­el­ler kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Börje Sjöholm, der er chef for ’cold ca­se’-grup­pen hos Skå­nes po­li­ti.

Den an­hold­te mand drev en ejen­doms­virk­som­hed og et an­det fo­re­ta­gen­de. På tids­punk­tet for bank­rø­ve­ri­et og dra­bet på Emil Ritt­bo var den 57-åri­ges virk­som­he­der i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, skri­ver Expres­sen. Øn­sker at sa­et­te et punk­tum Et af hans fo­re­ta­gen­der gik kon­kurs kort tid ef­ter dra­bet. Et an­det blev luk­ket ned nog­le år se­ne­re.

Si­den vend­te øko­no­mi­en for den an­hold­te, der i dag ejer to ejen­dom­me i Sto­ck­holms­om­rå­det.

Nu hå­ber Emil Ritt­bos fora­el­dre blot, at de kan sa­et­te et punk­tum i sa­gen. Det forta­el­ler fa­de­ren Kenneth Ritt­bo til nyheds­bu­reau­et TT.

»Vi har va­e­ret i det her i 22 år. Der har va­e­ret spor før, som er ble­vet om­talt og si­den ik­ke ble­vet til no­get, så vi er lidt på­pas­se­li­ge. Vi tør ik­ke tro på, han no­gen­sin­de vil bli­ve dømt, men vi tror, po­li­ti­et har fat i den rig­ti­ge per­son,« si­ger han.

Sel­ve sa­gen om bank­rø­ve­ri­et er fora­el­det, men det er drabs­sa­gen ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.