Ja, la­e­ger­ne la­e­rer af de­res fejl

BT - - DEBAT -

AN­DREAS RUDKJØBING

For­mand for La­e­ge­for­e­nin­gen

i al­le la­e­ger at vil­le gi­ve pa­tien­ter­ne den rig­ti­ge di­ag­no­se. Det er selv­føl­ge­lig va­erst for pa­tien­ten, men det er hel­ler ik­ke sjovt for la­e­gen at di­ag­no­sti­ce­re og be­hand­le for­kert. Det er nok ik­ke mu­ligt at få et sy­stem med 0 fejl­di­ag­no­s­er, men man skal he­le ti­den stra­e­be ef­ter, at fejl­e­ne ik­ke bli­ver gen­ta­get, så det ik­ke går ud over frem­ti­di­ge pa­tien­ter, der kan bli­ve of­re for det sam­me. Der­for ta­ger vi og­så pro­blem­stil­lin­ger op på ek­sem­pel­vis

DET LIG­GER DYBT

kon­fe­ren­cer og gør os selv klo­ge­re he­le ti­den. Selv­føl­ge­ligt skal vi­ar­bej­de hen mod et fejl­frit sy­stem, men vi går ik­ke va­ek fra et sy­stem, der ik­ke in­vol­ve­rer men­ne­ske­li­ge skøn.

at det er den må­de, vi har or­ga­ni­se­ret os på, der er pro­ble­met i hø­je­re grad end en­kel­te la­e­gers fejl. Ale­ne i al­me­ne prak­sis­ser er der 35 mil­li­o­ner kon­tak­ter, 5 mil­li­o­ner kon­tak­ter til spe­ci­al­la­e­ger og 50.000 ind­la­eg­gel­ser om året, og ved langt de fle­ste til­fa­el­de går det godt. Men for den en­kel­te pa­tient er det selv­føl­ge­lig ut­ro­lig

UNDERSØGELSER PE­GER PÅ,

al­vor­ligt at få en for­kert di­ag­no­se, og vi må la­e­re af de fejl.

me­get frag­men­te­ret sund­heds­va­e­sen, og det er der, hvor det be­gyn­der at vi­se sin svag­hed. Nog­le gan­ge en­der blod­prø­ve­svar ik­ke de rig­ti­ge ste­der, og så er man alt­så ik­ke sik­ker på, at det er den rig­ti­ge, der mod­ta­ger sva­ret i den an­den en­de. Det er et me­get kom­plekst sy­stem. Jeg ved, at it-sy­ste­mer er en gam­mel tra­ver, men når man hel­ler ik­ke har de rig­ti­ge in­for­ma­tio­ner på de rig­ti­ge tids­punk­ter på pa­tien­ten, gør det og­så, at ri­si­ko­en for fejl sti­ger.

VI HAR ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.