Det er slet ik­ke godt nok, la­e­ger

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det kan få fa­ta­le føl­ger, hvis den kor­rek­te di­ag­no­se ik­ke bli­ver stil­let i tide. Tu­sind­vis af dan­ske­re li­der som føl­ge af di­ag­no­se­fejl, som i va­er­ste fald kan ko­ste men­ne­ske­liv.

I we­e­ken­den for­tal­te Ber­ling­s­ke og BT om en pa­tient, der gik til sin prak­ti­se­ren­de la­e­ge, for­di han var be­kym­ret over en knu­de un­der skul­de­ren. La­e­gen be­ro­li­ge­de med, at der var ta­le om en harm­løs fedt­knu­de. Gen­tag­ne hen­ven­del­ser i kon­sul­ta­tio­nen aen­dre­de ik­ke på la­e­gens vur­de­ring, selv om knu­den vok­se­de. Der skul­le gå me­re end et halvt år, før den be­kym­re­de pa­tient blev sendt på sy­ge­hu­set, hvor han fik di­ag­no­sen kra­eft. I dag går han til genop­tra­e­ning ef­ter en ope­ra­tion og ae­r­grer sig over, at han ik­ke var me­re in­si­ste­ren­de over for den prak­ti­se­ren­de la­e­ge.

Et fejl­frit sund­heds­va­e­sen er uop­nå­e­ligt. Men­ne­sker be­går fejl, men der skal ar­bej­des hårdt på at mini­me­re an­tal­let. De prak­ti­se­ren­de la­e­ger er ik­ke eks­per­ter i alt, men de er sund­heds­va­e­se­nets vig­ti­ge for­po­ster, og net­op der­for skal de va­e­re op­ma­er­k­som­me på at sen­de pa­tien­ter vi­de­re i sy­ste­met, så di­ag­no­ser kan stil­les i tide.

Det er ik­ke ale­ne godt for pa­tien­ter­ne. Det er og­så godt for øko­no­mi­en i sund­heds­va­e­se­net med tid­lig be­hand­ling. Der kun­ne spa­res man­ge mil­li­o­ner kro­ner, hvis der ik­ke ske­te di­ag­no­se­fejl i sund­heds­va­e­se­net. La­eg der­til de ’or­ga­ni­sa­to­ri­ske svigt’ som for ek­sem­pel at prø­ver bli­ver va­ek, og at hen­vis­nin­ger og ind­kal­del­ser ik­ke bli­ver sendt el­ler le­ve­res for­kert. Det er re­ne gy­ser­be­ret­nin­ger. Og an­sva­ret bla­e­ser i vin­den.

Det er mu­ligt, at nye it-sy­ste­mer kan ned­brin­ge an­tal­let af fejl, men der er og­så be­hov for at ty­de­lig­gø­re, hvem der har an­sva­ret for en par­tients sam­le­de be­hand­lings­for­løb. Der har va­e­ret talt me­get om par­tien­tansvar­li­ge la­e­ger, men hand­lin­gen har vi til go­de at se. Kom nu i gang. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.