Nej, de skal ind­dra­ge pa­tien­ten

BT - - DEBAT -

LARS ENG­BERG

For­mand for Dan­ske Pa­tien­ter

Vi op­for­drer til, at man som pa­tient er me­get ak­tiv i sin egen be­hand­ling, for så fal­der an­tal­let af fejl­di­ag­no­s­er. Det er al­drig pa­tien­tens an­svar, at der bli­ver stil­let en di­ag­no­se, men det kan hja­el­pe på be­hand­lin­gen og an­tal­let af fejl­di­ag­no­s­er.

LA­E­GER­NE HAR AN­SVA­RET.

set go­de nok. Men fejl­di­ag­no­s­er­ne er et tegn på et sund­heds­va­e­sen, som er me­get un­der pres, og der er ble­vet spa­ret

LA­E­GER­NE ER SÅ­DAN

og ef­fek­ti­vi­se­ret gen­nem man­ge år. Vi har et af ver­dens mest ef­fek­ti­ve sund­heds­va­e­se­ner, men vi er ved at nå kan­ten. Det vi­ser sig ved, at an­tal­let af for­ker­te di­ag­no­ser sti­ger. Man kan al­tid gå ud i en kon­kret af­de­ling og på­pe­ge, hvad der vil for­bed­re kva­li­te­ten, men det sto­re, ge­ne­rel­le bil­le­de er, at selv­om der er fle­re la­e­ger end no­gen­sin­de, er der og­så fle­re pa­tien­ter end no­gen­sin­de. Der er me­get me­re at la­ve, og der er me­get me­re travlt, og la­e­ger­ne skal nå me­get. Som vi ser det, er det den va­e­sent­lig­ste år­sag til, at der kom­mer fejl­di­ag­no­s­er. Man bur­de ind­dra­ge pa­tien­ter­ne me­re i be­hand­lin­gen, og det ta­ger tid, og der­for bli­ver det for­sømt. Selv­føl­ge­lig kan pa­tien­ten ik­ke selv gi­ve sig en di­ag­no­se, men går det helt galt, kan pa­tien­ten i man­ge til­fa­el­de va­e­re den, der kan si­ge, at det ik­ke stem­mer overens med symp­to­mer­ne.

et for­nemt mål at sa­et­te sig, men det skal helst ba­re be­va­e­ge sig den rig­ti­ge vej. Og li­ge nu be­va­e­ger det sig den for­ker­te. Der er grund til at ta­en­ke sig rig­tig godt om og se, hvor­dan man kan gø­re det bed­re.

0 FEJL­DI­AG­NO­S­ER ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.