LANDS­HOL­DET HØ­RER TIL PÅ FORSIDERNE

Fod­bold­lands­hol­det er sam­let til de vig­tig­ste kam­pe i åre­vis. For­hå­bent­lig ik­ke land­stra­e­ne­rens sid­ste

BT - - DEBAT -

Hø­rer fod­bold­lands­hol­det hjem­me blandt asyl­de­bat, fort­sat ud­rul­ning af skan­da­lesa­ger i Re­gion Syd­dan­mark og dagens kri­mi­stof? Ja­men, den­ne uges op­takt til lør­da­gens og na­e­ste tirs­dags to play­off-kam­pe om ret­ten til at va­e­re med til na­e­ste som­mers EM-slut­run­de i Frank­rig mod ar­vefjen­den Sve­ri­ge hø­rer da i en­hver hen­se­en­de hjem­me på for­si­der, de­bat­si­der, sport­s­si­der og ud over he­le sen­de­fla­den i det he­le ta­get. Ik­ke mindst sel­ve kam­pe­ne og de­res umid­del­ba­re ef­ter­spil.

Mor­ten Ol­sen de­bu­te­re­de på lands­hol­det for 45 år si­den, og si­den har han spil­let en stør­re el­ler min­dre rol­le i na­tio­nal­be­vidst­he­den

TAENK AT ET lil­le års na­tio­nal men­tal­hy­giej­nisk til­stand bli­ver af­gjort i lø­bet af tre da­ge. Det ga­el­der i hvert fald for den cir­ka hal­ve del af be­folk­nin­gen, der la­der hu­mør­ba­ro­me­te­ret indstil­le en grad el­ler to i plus el­ler mi­nus af­ha­en­gig af na­tio­nalspor­tens til­stand. Ik­ke en kon­stant tem­pe­ra­tur el­ler et må­le­ligt ud­s­ving, men lands­hol­dets ve og vel be­ty­der no­get. OG JA, FODBOLDEN hø­rer hjem­me på højstem­te og al­vor­li­ge de­bat­si­der, når det ga­el­der kor­rup­tion i ver­den­sor­ga­ni­sa­tio­nen Fi­fa og den eu­ro­pa­ei­ske pen­dant Ue­fa El­ler når det dan­ske for­bund DBU i ad­mi­ni­stra­tiv el­ler po­li­tisk for­stand for­val­ter sin po­si­tion som ama­tø­rer. Men i ugen op til på lør­dag og tirs­dag og det sam­le­de re­sul­tats ef­ter­ma­te­ma­tik gi­ver dags­or­de­nen sig selv. Den skal end ik­ke ret­fa­er­dig­gø­res, selv­om det­te spa­ge for­søg må­ske er ud­tryk her­for. PÅ ONS­DAG I na­e­ste uge kan land­stra­e­ner Mor­ten Ol­sen ret be­set va­e­re for­tid i rødt og hvidt. I hvert fald i prak­sis, for­di han selv har op­sagt sin kon­trakt, når den ud­lø­ber midt un­der EM til som­mer. Ind­til da spil­ler dan­sker­ne i til­fa­el­de af et ne­ga­tivt ud­fald mod sven­sker­ne ik­ke om po­int, og der­med er Ol­sens da­ge tal­te. Mon ik­ke han går selv, hvis kva­li­fi­ka­tio­nen kik­ser - el­ler DBU i så fald be­der ham om det. MOR­TEN OL­SEN DE­BU­TE­RE­DE på lands­hol­det for 45 år si­den, og si­den har han spil­let en stør­re el­ler min­dre rol­le i na­tio­nal­be­vidst­he­den. Mest en stør­re, og jeg hø­rer til dem, der me­ner, at det vil va­e­re synd og skam for land­stra­e­ne­ren igen­nem godt 15 år at par­ke­re til­hørs­for­hol­det i så il­de til­stand, at en hi­sto­risk over­kom­me­lig EM-kva­li­fi­ka­tion en­der i va­sken. OL­SEN PERSONIFICERER OM no­gen lands­hol­dets slut­run­de-del­ta­gel­ser.

Kurt Las­sen, Hvad får vi ud af og­så at la­e­se skøn­lit­te­ra­tur om krig? Han di­ri­ge­re­de som an­fø­rer de før­ste og stør­ste af slagsen, hvis man ser bort fra EM-tri­um­fen i 1992. Han di­ri­ge­re­de som tra­e­ner de sid­ste og he­le fi­re ud af syv mu­li­ge. Mis­ser han den fem­te af ot­te, er der ik­ke ta­le om en ae­re­løs exit, men en bran­che­be­tin­get kon­se­kvens, som over­går de fle­ste i me­ti­e­ren. Mor­ten Ol­sen har prø­vet fy­rings­tu­ren i bå­de Brønd­by og Ajax. Co­mes with the ter­ri­tory, som man si­ger på nu­dansk. AT DBU SÅ har pres­set Mor­ten Ol­sen ud i en si­tu­a­tion, hvor han har mi­stet de sid­ste 100 gram af om­kla­ed­nings­rum­met, og der­med må­ske og­så den di­rek­te EM-kva­li­fi­ka­tion, er de­ci­de­ret selv­for­skyldt. Den klod­s­ma­jor­ag­ti­ge hånd­te­ring af land­stra­e­ne­rens kon­trakt­for­hold kom­mer for­hå­bent­lig ik­ke til at stå til­ba­ge som en slags punk­tum for Mor­ten Ol­sens ae­ra i na­tio­nal­trøj­en. Lad op­tak­ten el­ler ned­ta­el­lin­gen be­gyn­de... PS: OG HEY, DBU, vi er eni­ge om, at lands­hol­det på lør­dag lø­ber ind på Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm i rø­de trø­jer, hvi­de buk­ser og rø­de strøm­per og ik­ke den ju­le­nis­sed­ragt, I pra­e­sen­te­re­de i sid­ste uge, ik?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.