Sty­re­de pa­edo­fil-n

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ge - har man­ge lag af kryp­te­ring, der er med til at skju­le bru­ge­rens iden­ti­tet. På det al­min­de­li­ge in­ter­net af­sa­et­ter man et di­gi­talt fin­ger­af­tryk i form af en IP-adres­se, som myn­dig­he­der­ne kan bru­ge til at iden­ti­fi­ce­re net­op din com­pu­ter. På TOR-net­va­er­ket bli­ver tra­fik­ken he­le ti­den sendt rundt mel­lem ser­ve­re ver­den over, og det gør det sva­ert at spo­re bru­ge­rens com­pu­ter.

Langt stør­ste­delen af tra­fik­ken på TOR­netva­er­ket er lov­lig, og det bru­ges blandt an­det af fri­heds­ak­ti­vi­ster.

En svensk mand i slut­nin­gen af 20'er­ne er og­så dømt for be­sid­del­se af bør­ne­por­no i for­bin­del­se med Ho­ar­ders Hell. I marts 2012 blev en 20-årig me­xi­cansk mand,

an­holdt i Me­xi­co Ci­ty for op­ta­gel­se og di­stri­bu­tion af bør­ne­por­no. Said Garcia Lorca hav­de bl.a. op­ta­get sit seksu­el­le mis­brug af en min­dre­årig pi­ge, han var i fa­mi­lie med, og vi­de­re­sendt ma­te­ri­a­let til Ho­ar­ders Hell. Det var tysk po­li­ti, der hav­de tip­pet de me­xi­can­ske myn­dig­he­der om man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.