Et med trus­ler

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim/Tekst: Jonas Ve­ster

Ru­ma­e­ni­en Al­le tre var ad­mi­ni­stra­to­rer og le­de­re af Ho­ar­ders Hell. - In­ter­es­se­re­de pa­edo­fi­le skul­le sen­de en an­søg­ning for at bli­ve med­lem af Ho­ar­ders Hell. Det var et krav, at der var unikt bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le med i an­søg­nin­gen. En­ten fo­to el­ler vi­deo­ma­te­ri­a­le. An­søg­nin­gen skul­le god­ken­des af én af de tre ad­mins. Hvis en af de tre top­che­fer var i tvivl om ori­gi­na­li­te­ten el­ler kva­li­te­ten af det bør­ne­por­no­gra­fi­ske ma­te­ri­a­le i an­søg­nin­gen, blev en af de an­dre ad­mins kon­sul­te­ret. Bru­ger­ne/ty­pen af med­lem­skab: Den na­est­hø­je­ste sta­tus ef­ter de tre top­che­fer. For at op­nå pro­du­cer-sta­tus skul­le en an­sø­ger sen­de en vis ma­eng­de egen-pro­du­ce­ret bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le med i an­søg­nin­gen. Det skul­le som mini­mum va­e­re en vi­deo på 2 min. el­ler 20 fo­tos. Det måt­te ik­ke va­e­re nøg­ne fe­ri­e­bil­le­der, og bør­ne­ne skul­le va­e­re i en seksu­el po­si­tur. Et pro­du­cer-med­lem­skab gav fri ad­gang til ind­hol­det på Ho­ar­ders Hell, dvs. pro­du­ce­re kun­ne få fin­gre i an­dre pro­du­ce­res ind­hold. For at be­va­re med­lem­ska­bet skul­le pro­du­cer­ne hver 14. dag ind­sen­de nyt bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le, el­lers skul­le de be­gyn­de for­fra på an­søg­nings­pro­ces­sen. Et al­min­de­ligt med­lem af si­tet skul­le isen­de 'unikt' bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le med i an­søg­nin­gen, dvs. ind­hold der ik­ke var at fin­de på an­dre pa­edo­fi­le fora. Det var igen én af de tre ad­mins, der vur­de­re­de, om ind­hol­det i an­søg­nin­gen var godt nok til, at ved­kom­men­de kun­ne bli­ve med­lem. Al­min­de­li­ge med­lem­mer hav­de ik­ke ad­gang til pro­du­cer­nes ind­hold. For at be­va­re med­lem­ska­bet skul­le pro­du­cer­ne hver 14. dag ind­sen­de nyt bør­ne­por­no­gra­fisk ma­te­ri­a­le, der var sja­el­dent til­ga­en­ge­ligt. An­tal bru­ge­re: Ca. 5.000 bru­ge­re var re­gi­stre­ret på Ho­ar­ders Hell, da po­li­ti­et luk­ke­de si­den. Men de var i alt til­delt ca. 18.000 bru­ger-id. Et bru­ger-id er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at ved­kom­men­de har va­e­ret ak­tiv på si­den. 48-åri­ge TL har for­kla­ret i ret­ten, at der hø­jest var 15-20 pro­du­ce­re på si­tet, og al­drig me­re end ti ak­ti­ve pro­du­ce­re på sam­me tid.

TL er og­så til­talt for for­søg på men­ne­ske­han­del, for­di han iføl­ge ankla­ge­ren i au­gust 2010 for­søg­te at for der­ef­ter at ta­ge spa­ed­bar­net til Sve­ri­ge med hen­blik på at mis­bru­ge det seksu­elt sam­men med den sven­ske mand. Et for­søg der mis­lyk­ke­des. Han har i ret­ten for­kla­ret, at tu­ren til Ru­ma­e­ni­en var en fe­rie. Den sven­ske mand fik i ju­ni to år og seks må­ne­ders fa­engsel ved ret­ten i Eskilstu­na for be­sid­del­se og ud­bre­del­se af sto­re ma­eng­der bør­ne­por­no. Den sven­ske an­kla­ger har an­ket dom­men til ska­er­pel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.