Fradragsj­ag­ten er i gang

BT - - NYHEDER -

SKATTEGEVINST man selv skal hu­ske. Og det er al­le al­ders­grup­per, der bør va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om skat­ten og fradra­ge­ne pas­ser. Sa­er­ligt, hvis der er sket sto­re aen­drin­ger i ens øko­no­mi - f.eks. jobs­kif­te, stør­re lån, ae­g­te­skab el­ler skils­mis­se.

Ét fradrag er ble­vet om­talt sa­er­lig me­get på det se­ne­ste: Hånd­va­er­ker­fradra­get - el­ler den så­kald­te bo­li­gjo­b­ord­ning - som egent­lig stop­pe­de i 2014, men nu er åb­net igen. Et po­li­tisk fler­tal i Fol­ke­tin­get er nem­lig ble­vet eni­ge om at ge­nind­fø­re den med til­ba­ge­vir­ken­de kraft.

Det vil si­ge, at man i 2015 kan få sam­me til­skud som i 2014, hvis man har gemt kvit­te­rin­ger­ne for ar­bej­det.

Der­for kan man få fradrag for pra­e­cis de sam­me ting som tid­li­ge­re - samt en ra­ek­ke nye ting, der skal støt­te den grøn­ne om­stil­ling. Husk at kig­ge Men vi skal selv hu­ske at få skre­vet bl.a. hånd­va­er­ker­fradra­get på forskuds­op­gø­rel­sen, hvil­ket man­ge af os glem­mer.

Det er iføl­ge skat­te­eks­pert i De­loit­te Do­ris Er­land­sen, for­di det kra­e­ver, at vi gør no­get ak­tivt - og selv hu­sker det.

»Folk glem­mer, at de skal kig­ge på fradra­ge­ne, hvis der sker no­get i de­res til­va­e­rel­se. Og det ga­el­der og­så, hvis man får nyt job el­ler bli­ver af­ske­di­get - for så kø­rer man på det gam­le skat­te­kort og får na­e­sten in­gen­ting ud­be­talt,« si­ger Do­ris Er­land­sen.

Iføl­ge skat­te­eks­per­ten hand­ler det me­re om at få be­lø­bet til at gå i nul, så man hver­ken lå­ner Skat pen­ge el­ler får et skat­tes­ma­ek.

En even­tu­el re­stskat bli­ver nem­lig til­lagt ren­ter, som ik­ke er fradrag­be­ret­ti­ge­de.

Des­u­den er forskuds­op­gø­rel­sen en god an­led­ning til at kig­ge sin øko­no­mi ef­ter i søm­me­ne:

»Alt ef­ter hvor i li­vet man er, er der for­skel­li­ge ting, man skal ta­en­ke på. Nog­le har brug for pen­ge­ne her og nu, og så hand­ler det om at la­ve den rig­ti­ge sam­men­sa­et­ning af løn og pen­sion. El­ler må­ske har man brug for at ind­sky­de me­re på sin pen­sions­ord­ning, for­di man er ved at na­er­me sig den al­der og ik­ke har ind­skudt nok. Der­for kan man pas­sen­de sa­et­te sig ned og vur­de­re, om man spa­rer nok op til al­der­dom­men,« si­ger Do­ris Er­land­sen.

BO­LI­GJO­B­ORD­NING Hånd­va­er­ker­fradra­get el­ler ser­vi­ce­fradra­get: Op til 15.000 kr. in­klu­siv moms om året for ar­bejds­løn til f.eks. ma­ler­ar­bej­de el­ler ren­gø­ring. Et po­li­tisk fler­tal har valgt at ge­nind­fø­re den så­kald­te bo­li­gjo­b­ord­ning med til­ba­ge­vir­ken­de kraft. Så har du gemt di­ne kvit­te­rin­ger fra 2015, er der fradrag at hen­te.

Bli­ver du ’sendt ud’ som f.eks. hånd­va­er­ker på Sja­el­land, selv­om du nor­malt ar­bej­der i Jyl­land, har du mu­lig­hed for at få et fradrag for ud­gif­ter for­bun­det med kost og lo­gi. Bl.a. kan du få fradrag for op til 26.200 kr. i 2016 (25.900 kr. i 2015), hvis dit ar­bej­de gør, at du har ud­gif­ter kost og lo­gi el­ler har dob­belt hus­fø­rel­se. Har du me­re end 24 km til din ar­bejds­plads, har du ret til fradrag. I 2015 er fradra­get pr. km pr. dag 2,05 kr. hvis du har mel­lem 25 og 120 km til og fra ar­bej­de hver dag. Og kryd­ser du en­ten Sto­re­ba­elts- el­ler Øre­sunds­bro­en, har du ret til et ek­stra fradrag på mel­lem ot­te og 90 kr. Det kal­des og­så be­for­drings­fradrag. Er det bi­drag, den ene fora­el­der be­ta­ler til den an­den, hvor bar­net bor. Fradra­get får du au­to­ma­tisk, hvis du be­ta­ler gen­nem Ud­be­ta­ling Dan­mark, men be­ta­ler du udenom, skal du selv ind­be­ret­te det.

Er man gift, har man iføl­ge lov­giv­nin­gen pligt til at for­sør­ge hin­an­den. Og den, der be­ta­ler bi­drag til en (tid­li­ge­re) ae­g­te­fa­el­le, har ret til fradrag. Fo­re­går be­ta­lin­gen gen­nem kom­mu­nen, får du dog fradra­get au­to­ma­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.