’An­kla­ger må ha­ve ta­get svam­pe’

BT - - NYHEDER -

TYS TYS-SAG og sam­men­lig­ner blandt an­det ad­vo­ka­tu­rens prak­sis med en ba­nan­re­pu­blik:

»Jeg har helt be­vidst ik­ke be­ska­ef­ti­get mig med den så­kald­te Se og Hør-sag her på Fa­ce­book, men nu bli­ver jeg nødt til at bry­de min selvvalg­te tavs­hed. Kan for­stå, at rets­sik­ker­he­den i Dan­mark nu kan sam­men­lig­nes med ba­nan­re­pu­blik­kers: Hvis du ik­ke har pen­ge nok, skal du er­kla­e­re dig skyl­dig - og­så selv om du ik­ke er det!!!,« skri­ver Kim Hen­nings­en blandt an­det på det so­ci­a­le me­die. Dyr sag

Ad­vo­ka­tur­chef Jens Ras­mus­sen har tid­li­ge­re for­kla­ret til BT, at sa­gen kan re­sul­te­re i sto­re ud­gif­ter for de in­vol­ve­re­de:

»Det er en me­get dyr sag for dem, hvis de går hen og bli­ver kendt skyl­di­ge. Hvis sa­gen, som for­ven­tet, kom­mer til at kø­re over 20 da­ge, så vil for­sva­rer­sa­la­e­ret in­klu­siv moms kom­me til at lig­ge på 400.000. Det kun­ne va­e­re en in­di­ka­tion for nog­le af, om det er det va­erd,« ud­tal­te ad­vo­ka­tur­chef Jens Ras­mus­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få yder­li­ge­re kom­men­ta­rer fra Kim Hen­nings­en. Ha øn­sker ik­ke at ud­dy­be sin kri­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.