Sov dig til la­ve­re blodtryk

BT - - SUNDHED -

SUND­HED Er du en af de man­ge, der i ny og nae snup­per en lil­le lur? Så er for­sker­ne klar med en god nyhed til dig: En ’mor­far’ på so­fa­en sa­en­ker nem­lig blod­tryk­ket med helt op til fi­re pro­cent. For­hø­jet blodtryk er et af de stør­ste hel­bredspro­ble­mer i den ve­st­li­ge ver­den, og i Dan­mark er det na­e­sten hver fem­te, der li­der af det. Det sva­rer til 950.000 dan­ske­re over 20 år.

Og det er langt­fra ufar­ligt, for det øger ri­si­ko­en for en lang ra­ek­ke af de fryg­te­de hjer­te- og kredsløbs­syg­dom­me. Men nu af­slø­rer ny forsk­ning fra

SÅ­DAN PÅVIRKER FOR­HØ­JET BLODTRYK DIN KROP For­hø­jet blodtryk øger ri­si­ko­en for hjer­te- og kredsløbs­syg­dom­me. Ri­si­ko­en man­gedob­les, hvis du sam­ti­dig ry­ger, har for højt ko­le­stro­lind­hold i blo­det, har di­a­be­tes, ind­ta­ger for me­get al­ko­hol el­ler er stres­set. Din krop bli­ver hårdt be­la­stet, og det sam­me ga­el­der fle­re af di­ne in­dre or­ga­ner.

HJER­TET: Dit hjer­te tvin­ges til Gra­e­ken­land - pra­e­sen­te­ret på sund­heds­kon­gres­sen ‘The Eu­ro­pe­an So­cie­ty of Car­di­o­lo­gy’ i Lon­don, at en dag­lig mid­dag­slur fak­tisk kan sa­en­ke blod­tryk­ket hos dem, der i for­vej­en ka­em­per med for­hø­jet blodtryk.

Det er in­ter­es­sant, me­ner Tho­mas Se­he­sted, der er la­e­ge og ph.d.-stu­de­ren­de i Hjer­te­for­e­nin­gen.

»Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant. Jeg ta­en­ker, det be­stemt er no­get, vi skal kig­ge na­er­me­re på. Det kun­ne va­e­re no­get, som man på sigt skul­le an­be­fa­le folk, der har for højt blodtryk. At det kun­ne va­e­re en god idé at ta­ge så­dan en mid­dag­slur. Det kun­ne va­e­re, at det gjor­de, at de skul­le ta­ge min­dre me­di­cin,« forta­el­ler Tho­mas Se­he­sted.

Det er den gra­e­ske hjer­te­spe­ci­a­list Ma­no­lis Kal­li­stra­tos fra As­k­lepi­eion Vou­la Ge­ne­ral Ho­spi­tal i At­hen, der står bag op­da­gel­sen.

»Vi kom frem til, at mid­dag­slu­re at ar­bej­de hår­de­re for at pum­pe blo­det rundt. Med åre­ne vil det sva­ek­ke hjer­tet, der og­så bli­ver for stort af det ek­stra ar­bej­de. Symp­to­mer­ne er hjer­te­ban­ken, ån­de­nød ved fy­sisk ar­bej­de og ha­e­ve­de ben. BLODKARRENE: Åre­forsna­evring ud­vik­les hur­ti­ge­re, hvis du har for højt blodtryk - isa­er i hjer­tets krans­pulsår­er. Det gi­ver ri­si­ko ha­en­ger sam­men med et la­ve­re blodtryk om da­gen, et for­sta­er­ket fald i blod­tryk­ket om nat­ten og min­dre ska­de på ar­te­ri­er­ne og hjer­tet. Jo la­en­ge­re mid­dag­slu­ren er, de­sto la­ve­re er det sy­sto­li­ske blodtryk, og der­med bli­ver fa­er­re pra­e­pa­ra­ter nød­ven­di­ge for at sa­en­ke blod­tryk­ket,« ud­ta­ler Ma­no­lis Kal­li­stra­tos om si­ne re­sul­ta­ter. Af­gø­ren­de fald Forsk­nin­gen er ba­se­ret på en un­der­sø­gel­se blandt na­e­sten 400 gra­e­ske kvin­der og ma­end med for højt blodtryk. Og det vi­ste sig, at de­res blodtryk ef­ter en mid­dag­slur var fal­det med fi­re pro­cent i lø­bet af da­gen og seks pro­cent om nat­ten.

Selv­om det må­ske ik­ke ly­der af me­get, er det et af­gø­ren­de fald. Det forta­el­ler Tho­mas Se­he­sted fra Hjer­te­for­e­nin­gen.

»Selv små aen­drin­ger be­ty­der ret for hjer­te­kram­pe og blod­prop i hjer­tet. HJERNEN: For­hø­jet blodtryk er en va­e­sent­lig år­sag til sl­ag­til­fa­el­de i form af blod­prop i hjernen el­ler hjer­ne­blød­ning. Ca. 15.000 dan­ske­re ram­mes år­ligt af sl­ag­til­fa­el­de. NYRERNE: For højt blodtryk kan ska­de nyrerne. Ny­re­syg­dom­me me­get for ri­si­ko­en for hjer­te­syg­dom­me. Al­le blod­tryks­fald er be­stemt re­le­van­te, og det her er en be­ty­den­de ef­fekt,« for­kla­rer Tho­mas Se­he­sted. ’Be­stemt in­ter­es­sant’ Han har end­nu ik­ke be­ska­ef­ti­get sig med re­sul­ta­ter­ne, men er sik­ker på, at det vil kun­ne ha­ve en gavn­lig ef­fekt for de dan­ske­re, der li­der af for­hø­jet blodtryk.

Vi­ser det sig, at en mid­dag­slur rent fak­tisk kan sa­en­ke blod­tryk­ket, så be­ty­der det, at per­so­ner med for­hø­jet blodtryk kan ska­e­re ned på de­res for­brug af me­di­cin.

»Det er be­stemt in­ter­es­sant. Det kun­ne jo va­e­re, at de her per­so­ner, som har for­hø­jet blodtryk, kan ta­ge min­dre me­di­cin af den grund - selv­føl­ge­lig ef­ter af­ta­le med egen la­e­ge. Det kan må­ske be­ty­de no­get for de­res ri­si­ko for, at få en hjer­te­syg­dom,« kan omvendt og­så va­e­re år­sag til for­hø­jet blodtryk. Jo tid­li­ge­re et for højt blodtryk op­da­ges, de­sto bed­re. Be­hand­lin­gen be­står af aen­dring af livs­stil, og man­ge skal og­så be­hand­les med me­di­cin. Den rig­ti­ge be­hand­ling kan be­ty­de et bed­re og la­en­ge­re liv. forta­el­ler Tho­mas Se­he­sted.

Der­for er den nye forsk­ning og­så no­get, Hjer­te­for­e­nin­gen vil kig­ge na­er­me­re på. Og på sigt kan det må­ske og­så be­ty­de, at en mid­dag­slur ind­går som en di­rek­te an­be­fa­ling til de per­so­ner, der li­der af for­hø­jet blodtryk.

Men Tho­mas Se­he­sted me­ner og­så, det er vig­tigt at ta­ge sig det for­be­hold, at forsk­nin­gen sta­dig er så ny, og at der end­nu ik­ke er ud­gi­vet en vi­den­ska­be­lig ar­ti­kel om re­sul­ta­ter­ne.

»Skal man an­be­fa­le en mid­dag­slur, så skal folk la­ve om på de­res livs­stil, og det vil jeg sy­nes, der skal fle­re undersøgelser til. Vi skal og­så se den ar­ti­kel, der ud­kom­mer. Men det er be­stemt in­ter­es­sant til at be­gyn­de med. Hvis jeg selv hav­de for­hø­jet blodtryk, vil­le jeg sy­nes, det var in­ter­es­sant,« si­ger Tho­mas Se­he­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.