Kul­tur Om to må­ne­der kan Cos­by gå fri

BT - - KULTUR -

An­drea Con­stand og hen­des ad­vo­kat Dol­o­res Troi­a­ni. De har dog ik­ke øn­sket af del­ta­ge. Og fra Ke­vin Ste­e­les kon­tor, der si­den lo­kalvalgs­sej­ren 3. novem­ber er ble­vet bom­bar­de­ret med fo­re­spørgs­ler, ly­der det kort: ’Vi ar­bej­der på sa­gen’.

Den kend­te show­biz-ad­vo­kat Gl­o­ria Al­red har gjort sig til talskvin­de for ad­skil­li­ge af Cos­bys på­stå­e­de of­re. Hun har og­så ind­sam­let vid­ner på An­drea Con­stands veg­ne. Og til BT si­ger en tals­per­son for Al­red kort:

»Sa­gen imod Cos­by er be­stemt ik­ke slut – langt­fra.« Tror på det juri­di­ske sy­stem Men det er be­stemt ik­ke al­le, der er eni­ge.

Så­le­des tviv­ler dom­mer og ad­vo­kat Greg Mat­his på ad­skil­li­ge af sa­ger­nes en­kelt­he­der.

»Det er mu­ligt, at Bill Cos­by har va­e­ret seksu­elt in­vove­ret med ad­skil­li­ge af dis­se kvin­der. Og det er og­så mu­ligt, at der har va­e­ret stof­fer ind­blan­det. Men hvor­vidt der og­så er ta­le om seksu­el­le over­greb, det tviv­ler jeg på. Det kan godt va­e­re. Men be­vi­ser­ne er sva­ge. Og som dom­mer og ad­vo­kat tror jeg fuldt og fast på vo­res juri­di­ske sy­stem. Og her fin­des der hver­ken be­vi­ser el­ler no­gen form for til­stå­el­ser i den­ne sag.

Man­ge har la­est Mr. Cos­bys af­hø­ring i for­bin­del­se med den ci­vi­le sag imod An­drea Con­stand. Men hvis du na­er­la­e­ser samt­li­ge 100 si­der, så fin­der du in­gen in­drøm­mel­ser af, at Bill Cos­by gjor­de no­get imod kvin­der­nes vil­je. Der er in­gen be­vi­ser. Og om gan­ske kort tid er samt­li­ge sa­ger fora­el­de­de,« si­ger dom­mer Greg Mat­his, der har med­vir­ket i bå­de ’Lar­ry King Show’, ’The El­len DeGe­ne­res Show’, ’The To­day Show’ og ’The La­te La­te Show With Jay Leno’ og han har si­den 1999 haft sit eget lands­da­ek­ken­de tv-show.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.