Ja­ni­ce gi­ver ik­ke op

BT - - KULTUR -

RETS­SAG Den ame­ri­kan­ske mo­del, ak­ti­vist, for­fat­ter og sku­e­spil­ler Ja­ni­ce Di­ck­in­son er én af de over 40 kvin­der, der fast­hol­der, at Bill Cos­by har vold­ta­get dem. Og Di­ck­in­son er li­geg­lad med mu­lig sags­fora­el­del­se. Så­le­des forta­el­ler Ja­ni­ce Di­ck­in­son til huf­fing­ton­post,com, at hun i 1982 blev be­dø­vet og si­den vold­ta­get af Bill Cos­by. Iføl­ge ame­ri­kansk lov­giv­ning er dis­se sex-an­kla­ger fora­el­de­de­de.

Men Ja­ni­ce Di­ck­in­son gi­ver ik­ke så let op. Der­for har hun nu sam­men med fle­re an­dre kvin­der (uaf­ha­en­gigt af hin­an­den) sagsøgt Bill Cos­by for dét, ame­ri­ka­ner­ne kal­der ’de­fa­ma­tion of cha­ra­cter’.

I di­ver­se ud­ta­lel­ser via sin ad­vo­kat har Bill Cos­by in­di­rek­te kaldt Ja­ni­ce Di­ck­in­son løg­ner. Og Cos­by og co. har iføl­ge Ja­ni­ce Di­ck­in­sons ad­vo­kat un­der­mi­ne­ret kli­en­tens go­de navn og ryg­te og så­le­des gjort det sva­ert for hen­de at fin­de ar­bej­de, der kan gø­re hen­des ’nu­va­e­ren­de livs­stil’ mu­lig.

Men Cos­by og ad­vo­ka­ter­ne er be­stemt ik­ke ale­ne om at tviv­le på kvin­der­nes ud­sagn.

Så­le­des fandt CNN i en me­nings­må­ling, at over 40 pct. af de ads­purg­te sor­te se­e­re tror på Bill Cos­bys uskyld. Og den po­pu­la­e­re hjem­mesi­de fre­ey­our­min­dand think.com, der sty­res af or­ga­ni­sa­tio­nen Free Hou­sing Pro­ject, har li­ge­frem an­kla­get samt­li­ge på­stå­e­de of­re for at va­e­re be­talt af en slags hem­me­lig hvid an­ti-Cos­by lo­ge. An­gi­ve­ligt alt for magt­fuld De på­pe­ger, at Bill Cos­by igen­nem sin kar­ri­e­re har do­ne­ret det, der sva­rer til over 700 mio. kr. til ud­dan­nel­se, støt­te og igangs­a­et­ter­pro­jek­ter for USAs sor­te be­folk­ning. Der­for er Bill Cos­by an­gi­ve­ligt alt for magt­fuld. Og i en ar­ti­kel, der kan fin­des på hjem­mesi­den fre­ey­our­min­dandt­hink.com, kan man la­e­se, hvor­dan ano­ny­me pen­ge­ma­end al­le­re­de 1982 for­søg­te at be­ta­le en kendt fo­to­mo­del for at for­fø­re Bill Cos­by og si­den an­kla­ge ham for vold­ta­egt.

BT har kon­tak­tet Free Hou­sing Pro­jects kon­tor i New York. Men di­ver­se opkald er ik­ke ble­vet be­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.