På ran­den af KA

BT - - PLAYOFF-GYSER -

BT I STO­CK­HOLM Erik Ham­rén er en jovi­al mand. Det kan man se i de ra­re øj­ne, der mis­ser un­der det ef­ter­hån­den gråspra­eng­te hår. Men den sven­ske land­stra­e­ner er og­så en pres­set her­re. Pra­e­cis som hans dan­ske land­stra­e­n­er­kol­le­ga Mor­ten Ol­sens skuf­fe­de hans mand­skab stort i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen, og det har få­et bå­de den sven­ske pres­se og sto­re de­le af be­folk­nin­gen til at ven­de sig mod den tid­li­ge­re suc­ce­stra­e­ner i AaB, hvor han før­te hol­det til DM-guld i 2008.

Når en tra­e­ner er un­der pres, for­sø­ger han – som al­le an­dre men­ne­sker – at bør­ste det af sig. Og det sker of­te ved at pe­ge på mod­stan­de­ren.

Net­op dét gjor­de Ham­rén, da han i går ef­ter­mid­dag sam­le­de si­ne spil­le­re på Ho­tel Scan­dic Park midt i den sven­ske ho­ved­stad og tal­te til pres­sen for før­ste gang i den uge, der kan de­fi­ne­re hans seks år som blå-gul land­stra­e­ner.

Sven­sker­ne har, si­den lod­tra­ek­nin­gen par­re­de dem med Dan­mark for tre uger si­den, fo­ku­se­ret ik­ke så lidt på det, de kal­der ’den dan­ske ju­bel’ over, at det var net­op na­bo­er­ne, der kom op af bow­len i Schweiz. Ik­ke mindst me­di­er­ne har fo­ku­se­ret på, hvor­dan vi i Dan­mark har re­a­ge­ret, og ind imel­lem har kar­to­f­ler­ne – så at si­ge – få­et ek­stra sovs.

Sven­sker­ne har brugt den dan­ske ju­bel til at sen­de fa­vo­ritva­er­dig­he­den over på dan­ske ha­en­der, og i går be­gynd­te det psy­ko­lo­gi­ske spil for al­vor, da Erik Ham­rén – med et smil på la­e­ben – tog bla­det fra mun­den og tal­te ind i Dan­marks si­tu­a­tion i til­fa­el­de af et sam­let ne­der­lag mod sven­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.