-TA-STRO-FE

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Jeg tror, en hel del dan­ske­re jub­le­de, da de trak os, men jeg har ik­ke set no­gen sven­ske­re jub­le. Så for Dan­mark vil det va­e­re en KA-TA-STROFE, hvis ik­ke de slår os. En vir­ke­lig ka­ta­stro­fe

»Jeg ser det som en 50/50-kamp, men jeg ser og­så på fak­ta. Og fak­ta er, at Dan­mark har bed­re re­sul­ta­ter mod os, end vi har mod dem. Det er lang tid si­den, vi har slå­et dem. Kig­ger vi på FIFAs rang­li­ste, er Dan­mark og­så 10 plad­ser bed­re pla­ce­ret end os (Dan­mark er num­mer 35, mens Sve­ri­ge lig­ger num­mer 45, red.). Jeg tror, en hel del dan­ske­re jub­le­de, da de trak os, men jeg har ik­ke set no­gen sven­ske­re jub­le. Så for Dan­mark Na­bokrig. Nor­disk brag. Sla­get om Nor­den. Kald det, hvad du vil. Der skul­le ik­ke me­get me­re end det før­ste pres­se­mø­de til, in­den den sven­ske land­stra­e­ner Erik Ham­rén lag­de pres på dan­sker­ne in­den de af­gø­ren­de EM-play­of­f­kam­pe. En ’KA-TA-STRO-FE’, men­te han i går, at det vil va­e­re, hvis Dan­mark ik­ke kom­mer med til EM. Og det var med stort tryk på or­det, at han le­ve­re­de det før­ste punch mod Mor­ten Ol­sen og det dan­ske lands­hold.

Men Ol­sen greb ik­ke Ham­réns for­søg på at la­eg­ge pres­set over på dan­sker­ne, da lands­hol­det hav­de før­ste tra­e­ning i går i Hels­in­gør.

»Det må stå for hans egen reg­ning, så jeg har in­gen kom­men­ta­rer. Det vil­le va­e­re na­tur­ligt at sva­re igen, men det gør jeg ik­ke.«

Erik Ham­rén

vil det va­e­re en KA-TA-STROFE, hvis ik­ke de slår os. En vir­ke­lig ka­ta­stro­fe,« sva­re­de Erik Ham­rén på BTs spørgs­mål om, hvor­vidt sven­sker­ne un­der­spil­ler. Man­ge pa­ral­lel­ler Spil­let om at duk­ke sig for fa­vo­ritva­er­dig­he­den i to play­off-kam­pe, der umid­del­bart kan svin­ge til hvad si­de det skal va­e­re, bun­der na­tur­lig­vis i en­de­må­let EM. Men det bun­der og­så i to na­tio­ner, der skal

»Skal jeg og­så sva­re på hvor­for ik­ke? Hvis jeg si­ger, jeg ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer?« sva­re­de Ol­sen let­te­re vris­sent igen. Ag­ger gi­ver Ham­rén ret Lands­hol­dets an­fø­rer, Da­ni­el Ag­ger, var mødt op i lands­holds­lej­ren med et blåt øje ef­ter mø­det med Fe­de­ri­co San­tan­ders al­bue i søn­da­gens kø­ben­hav­ner­der­by mod FC Kø­ben­havn. Men han vil­le ik­ke be­gi­ve sig ud i en bok­se­kamp ud og gen­vin­de ka­er­lig­he­den fra fol­ket.

»Det er to hold i sam­me si­tu­a­tion. Det vig­tig­ste er, hvor­dan vi har det i trup­pen. Jeg kan ik­ke sva­re på, hvor­dan det er i Dan­marks trup, men vi har en god fø­lel­se og en stor tro på, at vi kan kla­re den her ud­for­dring. Det vig­tig­ste er, at den sven­ske be­folk­ning – uan­set om de er på Fri­ends Are­na, sid­der for­an tv-ska­er­men el­ler hø­rer kam­pen i ra­dio­en – kom­mer til at støt­te os i høj, høj grad. Det er jeg ik­ke i tvivl om,« sag­de Ham­rén, der fik op­bak­ning fra Pa­ler­mo-spil­le­ren Oscar Hil­je­mark.

»Jeg hå­ber ik­ke, det bli­ver for­kram­pet. Men der er ut­ro­lig me­get på spil for beg­ge hold og først og frem­mest for beg­ge na­tio­ner. Det hand­ler om et EM, om stor fod­bold­lyk­ke og en ra­sen­de mas­se øko­no­mi. Så det er uhyg­ge­ligt vig­ti­ge med sven­sker­ne. I ste­det greb han Ham­réns pres­bold. For selv­føl­ge­lig skal Dan­mark til EM.

»Det har han ret i. Det vil­le jeg og­så si­ge. Vi går 100 pro­cent ef­ter at kom­me med til EM, og for mig er der ik­ke no­get an­det al­ter­na­tiv. Vi ta­en­ker ik­ke de tan­ker. Vi fo­ku­se­rer på at nå vo­res mål. Og når vi ik­ke det mål, kan man godt si­ge, at vi har fejl­et. Hvis du ta­ger en tur over til Sve­ri­ge, vil jeg va­ed­de med, de si­ger de sam­me ting, som jeg gør. De kam­pe på man­ge for­skel­li­ge ni­veau­er,« for­kla­re­de Hil­je­mark.

Og så er vi til­ba­ge ved be­gyn­del­sen. Dér, hvor he­le det spil, der kom­mer til at fo­re­gå frem mod den før­ste kamp på lør­dag og­så bun­der i to tra­e­ne­re un­der pres. End­da to tra­e­ne­re, der me­get vel kan ha­ve stå­et i spid­sen for de­res respek­ti­ve lands­hold for al­ler­sid­ste gang, hvis de ik­ke kom­mer suc­ces­rigt ud af den kom­men­de uge.

»Det er vig­tigt for tra­e­ner­ne at be­vi­se, at de kan ta­ge de­res hold til EM. Så det er vig­tigt for beg­ge par­ter. Men det er og­så der­for, vi ny­der den­ne sport, og jeg tror, dan­sker­ne har det på sam­me må­de. Det er ’vind el­ler for­svind’,« sag­de Oscar Hil­je­mark.

Og det har han – på me­re end ét plan – uen­de­lig ret i. Spil­let er i gang. Og det ta­ger blot til over de na­e­ste da­ge. vil og­så va­e­re skuf­fe­de og fru­stre­re­de, hvis de ik­ke kom­mer med til EM,« ly­der det fra Ag­ger.

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg smed dog fluks bol­den til­ba­ge til sven­sker­ne:

»Hvad var det, Zla­tan (Ibra­him­ovic, red.) sag­de før VM i 2014? En slut­run­de uden Zla­tan er ik­ke va­erd at se. Jeg tror me­re, at det for sven­sker­ne og Zla­tan vil va­e­re en ka­ta­stro­fe. Jeg kan ik­ke se, hvor­for det skul­le va­e­re en stør­re ka­ta­stro­fe for os.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.